Aquisition of Key Competences for Economic and Social Sustainability – AXESS

Názov projektu:
Aquisition of Key Competences for Economic and Social Sustainability – AXESS
Meno aktéra:
Academia Istropolitana Nova
Partneri:

Únia Materských Centier, CDI (Macedónsko), EEO Group (Grécko), IDP (Taliansko), IHF (Belgicko), IWS Španielsko

Ciele projektu:
Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Digitalizácia
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
CŽV
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
digitálne zručnosti, podpora žien po návrate z materskej dovolenky, zamestnateľnosť
Región:
celé Slovensko, medzinárodný projekt - patneri z Macedónska, Belgicka, Grécka, Talianska a Španielska
Lokalita:
Medzinárodný projekt - Slovensko a patneri z Macedónska, Belgicka, Grécka, Talianska a Španielska
Obdobie realizácie:
2017, 2018, 2019
Kontaktná osoba:
Mgr. Marta Jendeková
E-mail:
marta.jendekova@ainova.sk
Telefón:

Popis projektu

Cieľom projektu je zvýšiť digitálne zručnosti u žien s nízkymi zručnosťami prostredníctvom vzdelávacích zdrojov a nástrojov. Projekt vychádzal z potreby znižovať riziko nezamestnanosti, chudoby a sociálnej exklúzie z dôvodu nedostatočných digitálnych zručností určitých skupín obyvateľstva. Digitálna gramotnosť je dnes takmer rovnako dôležitá ako čitateľská a matematická gramotnosť. Digitálne zručnosti otvárajú občanom dvere na trh práce, ale aj na intenzívnejšiu účasť na spoločenskom a občianskom živote. Digitálne kompetencie sú zaradené medzi 8 kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie. Na ich meranie vyvinula Európska komisia DigComp: Európsky digitálny rámec ako referenčný nástroj na vyjadrenie „digitálnej kompetentnosti“. Aj OECD sa v rámci Programu pre medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC) zaoberá kompetenciami dospelých. Správa o riešení problémov v technologicky náročnejšom prostredí medzi inými prezradila, že ženy v niektorých krajinách majú menšie digitálne zručnosti ako muži. Okrem digitálnych zručností sa pozornosť aj ďalším kompetenciám, ako je iniciatívnosti a podnikavosti, spoločenské a občianske kompetencie. Primárnou cieľovou skupinou sú ženy s nízkymi sociálnymi a digitálnymi zručnosťami. Projekt AXESS je podporený z Programu Erasmus+, kľúčová akcia 2. Trvanie projektu bolo od novembra 2017 do novembra 2019.