Career in Art / Kariéra v umení, program Erasmus+, KA2

Názov projektu:
Career in Art / Kariéra v umení, program Erasmus+, KA2
Meno aktéra:
Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
Partneri:

stredné a základné školy v Poľsku, Rumunsku, Belgicku, Slovinsku, Turecku

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Umenie, Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Spoločenskovedné odbory
Región:
Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
Levice
Obdobie realizácie:
2015, 2016, 2017
Kontaktná osoba:
Mgr. Jitka Pukšová
E-mail:
puksova@gmail.com
Telefón:
421 905495934

Popis projektu

Projekt Kariéra v umení bol zameraný na podporu výmeny skúseností a osvedčených postupov učiteľov a žiakov škôl zo 6 krajín so zameraním na umenie a umelecké študijné programy. Cieľom projektu počas 3 rokov trvania bola predovšetkým podpora kariéry a ďalšieho štúdia žiakov a absolventov v oblasti umenia, uplatnenie sa na európskom trhu práce. V rámci projektových činností študenti a učitelia budú môcť rozšíriť a zdokonaliť svoje komunikačné, jazykové a odborné schopnosti a zručnosti v oblasti informačno-komunikačných technológií. V rámci multikultúrneho dialógu spoznajú rôzne spôsoby nazerania na umenie, tvorbu, prezentáciu, propagáciu a budú môcť porovnať možnosti a podmienky rozvoja kariéry v oblasti umenia v rôznych európskych krajinách. Projekt mal pre študentov a učiteľov aj ďalší vzdelanostný rozmer. Spoznali a naučili sa rôzne umelecké techniky tvorby, štýly a formy umenia, zoznámili sa s históriou umenia rôznych krajín. K naplneniu tohto cieľa prispeli veľkou mierou mobility, kde boli realizované spoločné workshopy, prednášky, diskusie, exkurzie, nadnárodné konferencie, výstavy študentských prác a prehliadka študentských amatérskych filmov. Pridanou hodnotou mobilít bolo spoznanie rozdielov a podobností reálneho života školy, rodiny a spoločnosti v rôznych krajinách, čím sa u účastníkov projektu posilnila tolerancia a zodpovednosť. Do realizácie projektu boli zapojení odborní učitelia a študenti všetkých partnerských škôl, manažment a vedenia škôl 6 partnerských krajín v spolupráci s kultúrnymi organizáciami, podnikmi a firmami z umeleckého a podnikateľského prostredia. Výsledkami spoločnej práce v projekte Career in Art boli medzinárodné výstavy, spoločná webová stránka, medzinárodný katalóg umeleckých prác, metodika rozvoja kariéry absolventa v oblasti umenia, ktoré boli prezentované širokej verejnosti vo všetkých partnerských krajinách. K šíreniu výsledkov projektu sme využili spoločnú webovú stránku, webové stránky jednotlivých partnerov, regionálne a celoplošné printové a elektronické médiá.

Príbeh spolupráce

Tvorba umenia je báječný a úžasný proces a kto tvorí v nejakej oblasti umenia, mal by mať z toho predovšetkým radosť. Ale byť umelcom v súčasnej dobe je ťažké. Väčšina študentov zameraných na umenie sa po absolvovaní školy stretáva s mnohými problémami, najmä pri hľadaní zamestnania. Projekt 6-tich partnerských škôl z Poľska, Rumunska, Belgicka, Turecka, Slovenska a Slovinska „Career in Art“ svojimi cieľmi reagoval na súčasné požiadavky a potreby trhu práce v Európe. Študenti a absolventi sa naučili vnímať umenie aj ako svoju prácu, ako zdroj svojho živobytia, ako svoju budúcu kariéru. V súčasnosti len málo umelcov nájde dobre platenú prácu, väčšina musí existovať ako samostatne zárobkovo činné osoby. Realizáciou tohto projektu sme chceli študentom pomôcť nájsť odpovede na otázky, ktoré si kladú, keď vstupujú do reálneho samostatného života: Ako sa stať úspešným umelcom?, Ako samostatne úspešne podnikať?, Ako si nájsť dobre platenú prácu v oblasti umenia?, ... Hľadať a nájsť správne odpovede bolo súčasťou cieľov projektu „ Career in Art“. Naučili sme študentov a budúcich absolventov, aby si dokázali vytvoriť dobré portfólio svojej tvorby a prác, hľadali a našli správne kontakty, založili si vlastnú firmu, propagovali svoju tvorbu na verejnosti.