Enhancing Climate Innovation Mindset in the Education System of CEE

Názov projektu:
Enhancing Climate Innovation Mindset in the Education System of CEE
Meno aktéra:
Ekonomická fakulta TUKE
Partneri:

Univerzita v Poznani

Univerzita vo Varšave

Ekonomická a technologická univerzita v Budapešti

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, rozvoj environmentálneho vzdelávania
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a príroda
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Košice
Obdobie realizácie:
2019, 2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
doc. Ing. Miriam Šebová, PhD.
E-mail:
miriam.sebova@tuke.sk
Telefón:

Popis projektu

Projekt je zameraný na mapovanie a rozvoj environmentálneho vzdelávania v krajinách V4. Cieľom projektu je zistiť hlavné bariéry a limity environmentálneho vzdelávania v spolupráci s jeho aktérmi (učiteľmi, expertmi, zástupcami verejnej správy a organizáciami, ktoré pôsobia v neformálnom enviro-vzdelávaní). Nástrojmi na mapovanie súčasného stavu sú fokusové skupiny, dotazníkový prieskum s učiteľmi vo všetkých krajinách V4 a workshopy so stakeholdermi. Výsledkom projektu by mal byť „prototyp“ – praktická aplikácia na zlepšenie environmentálneho vzdelávania, ktorú bude možné využiť v praxi pedagogického procesu na školách.

Príbeh spolupráce

Do projektu zapájame expertov v oblasti environmentálneho vzdelávanie (zo Slovenskej agentúry životného prostredia, ekocentier, neziskových organizácií a iných univerzít), ale aj učiteľov, ktorých sa pýtame, čo by potrebovali. Veľmi sa tešíme spolupráci so SUSTO https://susto.earth/.

Odkaz realizátorov projektu

Momentálne zbierame dotazník o enviromentálnom vzdelávaní na Slovensku a neskôr radi odkomunikujeme jeho výsledky.