Erasmus+ „Ukaž co umíš!“

Názov projektu:
Erasmus+ „Ukaž co umíš!“
Meno aktéra:
MVDr. Lenka Dubivská, Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Bardejov
Partneri:

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra programu Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy)
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
Česká republika
Lokalita:
Česká republika
Obdobie realizácie:
od 1.9.2020 do 31.8.2022
Kontaktná osoba:
MVDr. Lenka Dubivská
E-mail:
l.dubivska@gmail.com
Telefón:
421 903257930
Web:

Popis projektu

Ide o spoločný projekt Střední školy gastronomie a služeb v Novej Pake a Strednej odbornej školy ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka. Zameriava sa na rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a spolupráce so sociálnymi partnermi, budúcimi potenciálnymi zamestnávateľmi. Je to projekt pre študijné odbory a vzdelávanie v odbore hotelová akadémia, odbore kuchar-čašník a cieľom je zlepšiť úroveň kľúčových kompetencií a zručností žiakov gastronomických odborov a odborov služieb cestovného ruchu v súvislosti s ich uplatňovaním na trhu práce, podporou podnikavosti, tvorivosti a medzikultúrneho povedomia. Témou budú národné tradície a moderné trendy v gastronómii, od prípravy jedál a nápojov až po ich podávanie a oboznámenie sa s kultúrnym prostredím. Bude to o mobilite učiteľov aj žiakov. Žiaci spolupracujú pod dohľadom učiteľov na danej téme podľa svojich študijných odborov. Základnou myšlienkou je zachytiť silné stránky škôl a odovzdávať skúsenosti v danej téme – pre jednotlivé témy budú v školách garanti. Mobilitu bude vždy navštevovať 8 žiakov a 2 pedagógovia.