European Music Portfolio – Maths: Sounding ways into Mathematics

Názov projektu:
European Music Portfolio – Maths: Sounding ways into Mathematics
Meno aktéra:
Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) – leading house, Prof. Markus Cslovjecsek
Partneri:

Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) – leading house
EUConcilia GmbH
Frankfurt University of Music and Performing Arts (HfMDK)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Greek Association of Primary Music Education Teachers (GAPMET)
University Lucian Blaga of Sibiu (ULBS)
University of Prešov in Prešov (PU Prešov)
Institute of Education, University of London (IoE)
Goethe University

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a príroda, Umenie a kultúra
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie, Celoživotné vzdelávanie (LLP)
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Umenie, Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
región Prešovského kraja, projekt ako celok: Švajčiarsko (ako hlavný riešiteľ) a 7 krajín EU
Obdobie realizácie:
2013-2016
Kontaktná osoba:
doc. RNDr. Alena Pridavková, Phd., doc. PaedDr. Slávka Kopčáková, PhD.
E-mail:
alena.pridavkova@unipo.sk slavka.kopcakova@unipo.sk
Telefón:

Popis projektu

Matematické schopnosti a schopnosť uplatniť ich v rôznych kontextoch sú kľúčovou kompetenciou každého vzdelaného jedinca. Výsledky vzdelávania detí, ich záujem, motivácia a dôvera v získavanie zručností v matematike, v neustálom vzdelávaní a v prepojení ich vedomostí s vonkajším svetom však nie sú uspokojivé, a to napriek reformám učebných osnov smerujúcich k vzdelávaniu založenému na väčšej kompetencii v mnohých európskych krajinách. Preto sú nevyhnutné inovatívne a tvorivé prístupy, vďaka ktorým je učenie matematiky aktívnejšie, založené na bádaní a zaujímavé, najmä pre dievčatá, osoby s nízkym prospechom a študentov v ohrození. 3-ročný projekt je financovaný Európskou komisiou v rámci Programu celoživotného vzdelávania. Národným vzdelávacím inštitúciám pre učiteľov poskytneme testované učebné osnovy zaoberajúce sa interdisciplinárnym vyučovaním a učením matematiky s hudbou a zvukom. Zavádza spoločné zásady výučby a široké portfólio nástrojov zlepšujúcich výsledky vzdelávania detí s vysokou prenosnosťou do celej Európy.

Príbeh spolupráce

Projekt mal za cieľ rozvíjať inovatívne a kreatívne prístupy, ako urobiť učenie sa matematiky (a hudby) viac zaujímavé, objaviteľské a príťažlivé. Tieto metódy sú prínosné obzvlášť pre menej úspešných žiakov a žiakov z málo podnetného prostredia. Cieľom projektu je zvýšenie kvality a posilnenie európskej dimenzie kvalifikačných vzdelávacích kurzov (kontinuálneho vzdelávania) pre učiteľov z praxe a začínajúcich učiteľov, a to uvedením testovaného tréningového kurikula na báze interdisciplinárnych foriem prístupu k vyučovaniu a učeniu sa matematiky a hudby. Oslovuje vedúcich škôl, inštitúcie základného (elementárneho) vzdelávania učiteľov, učiteľskú komunitu, európske siete, tvorcov politík, rodičov a študentov od základnej po strednú úroveň. Portfólio otvorených zdrojov sa vytvára v spolupráci s učiteľmi a školskými triedami, ktoré sú nabádané k priamej výmene. Toto partnerstvo zaisťuje neustály profesionálny rozvoj učiteľov a neustálu podporu, pokiaľ ide o know-how, školiteľov a vytváranie sietí. Bola to úžasná skúsenosť spolupracovať s učiteľmi z iných krajín. Komparovať ich metódy, vybavenie, kurikulá atď. s našimi. Našli sme si priateľov, komunikovali sme o odborných problémoch. Napokon sme školili aj slov. učiteľov v rámci CPD kurzov.

Odkaz realizátorov projektu

Vynikajúca skúsenosť, sme za ňu vďační. Rozšírila nám obzory.