Formovanie učiaceho sa spoločenstva v inkluzívnej materskej a základnej škole (KEGA 072UK-4/2019)

Názov projektu:
Formovanie učiaceho sa spoločenstva v inkluzívnej materskej a základnej škole (KEGA 072UK-4/2019)
Meno aktéra:
Katedra liečebnej pedagogiky, PdF UK v Bratislave
Partneri:

PROLP Asociácia liečebných pedagógov, InkluCity, IGhB – medzinárodná spoločnosť združujúca liečebnopedagogické profesie v Európe.

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Podpora a rozvoj vysokoškolských študentov, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Jazyk a komunikácia, Zdravie a pohyb
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ, VŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Spoločenskovedné odbory, Zdravie a wellbeing
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Slovensko
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Janoško, PhD.
E-mail:
janosko@fedu.uniba.sk
Telefón:
421 907175222
Web:

Popis projektu

Projekt sa zaoberá procesom vytvárania a formovania učiaceho sa spoločenstva v inkluzívne orientovaných materských a základných školách. Učiace sa spoločenstvo patrí k základným atribútom inkluzívnej školy. Ide o spoločenstvo v triedach, kde prichádza k vzájomnému vplyvu (učeniu, spolupráci, podpore vývinu) jednotlivých subjektov výchovno-vzdelávacieho procesu. Ak učiace sa spoločenstvo nefunguje, je nutné iniciovať a podporiť inkluzívne procesy a odstraňovať bariéry pre inklúziu.