Jazyk a trh práce

Názov projektu:
Jazyk a trh práce
Meno aktéra:
Gymnázium arm.gen.L.Svobodu, Komenského 4, 066 01 Humenné
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Digitalizácia
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Jazyk a komunikácia
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Spoločenskovedné odbory
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Humenné
Obdobie realizácie:
2016
Kontaktná osoba:
Ing. Guzlejová Mária
E-mail:
gymhum@gmail.com
Telefón:

Popis projektu

Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na strednej škole s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. Skvalitniť učebné materiály a inovovať obsah a metódy vzdelávania. Podporiť osobnostný a odborný rozvoj pedagogických zamestnancov. Cieľovou skupinou bolo 25 interných pedagogických zamestnancov, ktorí mali kvalifikačné predpoklady na výučbu jednotlivých predmetov. Moderné vzdelávanie si vyžaduje inováciu obsahu a metód vzdelávania na škole smerom k nadobudnutiu poznatkov a rozvoju odborných kompetencií žiakov a ich overovaniu. Účelom aktivít je vytvorenie dostatočného množstva učebných materiálov pre vyučovanie všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov.