Roots & Shoots Slovakia

Názov projektu:
Roots & Shoots Slovakia
Meno aktéra:
Green Foundation
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb, programovú metodiku "service learning" je možné aplikovať na všetky vzdelávacie oblasti a prierezové témy, pričom v mnohých rovinách sa pohybuje aj nad rámec súčasného SK kurikula
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Spoločenskovedné odbory, Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
celé Slovensko - všetky kraje; aktuálne sa zameriavame prevažne na KE, BB a NT región
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Martina Urbanová
E-mail:
martina.urbanova@greenfoundation.eu
Telefón:

Popis projektu

Roots & Shoots Slovakia je vzdelávací programu britskej prírodovedkyne Jane Goodall v oblasti výchovy k udržateľnému rozvoju. Jeho hlavným cieľom je podnecovať záujem mladých ľudí o problémy svojho okolia a viesť ich k tzv. súcitnému líderstvu, aby mohli svojím konaním vytvárať lepší svet. Program umožňuje žiakom, prostredníctvom realizáciu vlastného projektu pre komunitu, získavať povedomie o aktuálnych problémoch daného miesta a rozvíjať potrebné kompetencie (ako napr. schopnosť riešiť problémy, schopnosť spolupracovať, komunikačné zručnosti), nevyhnutné pre ich riešenie. Metodika, založená na princípoch tzv. komunitného učenia (service learning), umožňuje taktiež zapojenie miestnych samospráv a verejnosti, čím podporuje kolektívny záujem o veci verejné ako predpoklad fungovania demokratickej spoločnosti. Participácia na komunitnom rozvoji, v spolupráci s miestnymi autoritami, vedie žiakov k spoločenskej zodpovednosti a motivuje ich k proaktívnemu prístupu v budúcnosti.