S mladými o mladých – SOM2

Názov projektu:
S mladými o mladých – SOM2
Meno aktéra:
SIEDAS
Partneri:

ICM Topoľčany, Re:colo, CVČ Štúrovo, NiKRaM

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Vzdelávacia politika, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a spoločnosť
Úroveň vzdelávania:
Štrukturovaný dialóg v oblasti práce s mládežou
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Štrukturovaný dialóg
Región:
Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
NRSK
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Lucia Richterová
E-mail:
lucka.richter@gmail.com
Telefón:
Web:

Popis projektu

Povinnosťou vyššieho územného celku na úseku starostlivosti o mládež je vypracovať a uskutočňovať koncepciu rozvoja práce s mládežou, vyhodnocovať jej plnenie a v súlade s ňou sa podieľať na ďalších aktivitách na podporu mládeže vo svojej pôsobnosti. Ak v Nitrianskom kraji nenastane aktívny dialóg medzi mladými ľuďmi v regióne a ich zástupcami vo verejnej správe, koncepcia rozvoja práce s mládežou bude pripravovaná tzv. od stola a jej implementácia a napĺňanie bude v NRSK veľmi ťažko dosiahnuteľná. NRSK potrebuje pri príprave takéhoto strategického dokumentu aktívnu participáciu mladých ľudí a ich hlas. Aby však mladí ľudia mohli túto úlohu plniť, je potrebné im vytvoriť priestor na aktívny dialóg s dôležitými dospelými. Takýto priestor sme sa rozhodli pre mladých v NRSK vytvoriť pomocou projektu „S mladými o mladých – SOM2“. V rámci seminárov dostanú mladí ľudia priestor k rozvoju vedomostí, zručností, postojov a hodnôt potrebných na to, aby mohli naplno rozvíjať svoj potenciál ako jednotlivci aj ako občania. Budú mať priestor voľne diskutovať a tvoriť vlastné odporúčania a objavovať a vyjadrovať svoje názory ako aj plány do budúcnosti. Konferenciou SOM2 zabezpečíme, aby boli názory, odporúčania a plány mladých vypočuté a taktiež zohľadnené pri tvorbe koncepcie rozvoja práce s mládežou v NRSK.