SAGE+ Účasť občanov vo veku 50+ na tvorbe ich života

Názov projektu:
SAGE+ Účasť občanov vo veku 50+ na tvorbe ich života
Meno aktéra:
ASTRA - Združenie pre inovácie a rozvoj
Partneri:

TU Košice, SK; C.A.R.D.O., SK; Centrum prvého kontaktu Levoča, SK; Mesto Spišská Nová Ves, SK; Institute for Research, Education and Development Volkshilfe Steiermark gemeinnuetzige Betriebs GmbH, AT; TREBAG, HU

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
CŽV
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj
Lokalita:
partnerské krajiny projektu
Obdobie realizácie:
do roku 2014
Kontaktná osoba:
Iveta Orbánová
E-mail:
iveta.orbanova@gmail.com
Telefón:
Web:

Popis projektu

Projekt zameraný na demografické zmeny a nízku sociálnu a ekonomickú aktivitu občanov 50+ na Slovensku. Hlavné cieľové skupiny: občania vo veku 50+; všetci, ktorí významne ovplyvňujú ich život: poskytovatelia rôznych služieb (sociálnych, zdravotníckych, vzdelávacích, kultúrnych); zamestnávatelia; predstavitelia verejnej správy

Príbeh spolupráce

Projekt reagoval na demografické zmeny - starnutie obyvateľstva vytvorením tréningových zdrojov a metód pre organizácie a individuálnych občanov, ktorí pracujú na napĺňaní potrieb ľudí v strednom a staršom veku. Na základe analýzy súčasného postavenia skupiny obyvateľstva 50+ (ľudia vo veku 50 a viac rokov) z pohľadu ich väčšej a aktivizácie sa projekt zameral na vytváranie podmienok pre pôsobenie špeciálneho typu pracovníka pod názvom sociálny konzultant 50+ /ďalej SK 50+/ (v angl. „participation facilitator“ ), ktorý nebude pracovať len pre, ale predovšetkým so skupinou 50+ tak, aby bol spôsobilý komunikovať ich problémy a požiadavky relevantným inštitúciám a zároveň ich dokázal motivovať ku aktívnemu spôsobu života. Kľúčové výsledky projektu predstavujú výber tréningových nástrojov, ktorých cieľom je vyškoliť SK 50+ pre prácu spočívajúcu vo vyššej motivácii účasti starších občanov na tvorbe ich vlastného života. Účastníci kurzov, ktorí úspešne ukončia tréningový program, budú kvalifikovaní ako sociálni konzultanti 50+ , ktorí môžu pracovať na rôznych miestach a aktívne podporiť občiansku účasť medzi ľuďmi vo veku nad 50 rokov. Očakáva sa, že títo ľudia takto nadobudnú väčšie právomoci a dokážu lepšie ovplyvňovať a formovať služby, ktoré naplnia ich potreby prostredníctvom rôznych participačných projektov.