Školstvo je spolupráca

Názov projektu:
Školstvo je spolupráca
Meno aktéra:
LIPANA, n.o.
Partneri:

Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní (SKAV), projekt Deti nepočkajú!, Fórum proaktívnych škôl, Medzinárodný inštitút a sieť slovenských vzdelávacích centier v zahraničí ISEIA, Digitálna koalícia, projekt „Sektorovými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý projektovo riadi spoločnosť Trexima, Denník N, Eduworld.sk.

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Podpora rozvoja vedy a výskumu, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Riadenie a manažment škôl, Digitalizácia, Príprava a rozvoj vysokoškolských zamestnancov (vrátane doktorandov), Podpora a rozvoj vysokoškolských študentov, Riešenie krízovej situácie počas pandémie Covid 19, Financovanie vzdelávania, Vzdelávacia politika, Sieťovanie, Rozvoj tematického vzdelávania (ITV - integrované tematické vzdelávanie)
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ, SŠ, VŠ, CŽV
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Umenie, Výskum a vývoj (R&D), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Spoločenskovedné odbory, Zdravie a wellbeing, Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, štáty, v ktorých pôsobí ISEIA
Lokalita:
celé Slovensko
Obdobie realizácie:
2020
Kontaktná osoba:
Daniela Čorbová
E-mail:
info@detinepockaju.sk
Telefón:
421 904336079

Popis projektu

Projekt je zameraný na zmiernenie dopadov krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. Posilňuje zázemie pre vzdelávanie budúcnosti v SR prostredníctvom využitia vnútorného rozvojového potenciálu územia všetkých regiónov v prospech zvyšovania vzdelanostnej úrovne všetkých detí (nielen) počas pandémie v 8 regiónoch Slovenska. Ambíciou projektu je nielen udržať kontinuitu vzdelávania za dodržania protipandemických opatrení, ale predovšetkým využiť obdobie zmien na odštartovanie inovatívnych procesov v školstve, ktoré vzdelávací systém obohatia. V rámci projektu prebehli v mesiacoch október – december 2020 medzisektorové online debaty v 8 regiónoch Slovenska na tému „Vzdelávanie budúcnosti? Well-being-Konektivita-Inovácie“. Ich účastníkmi boli inšpiratívni aktéri vo vzdelávaní, vrátane slovenských učiteľov zo zahraničia a inovátorov. Ako výstup z debát bolo vytvorených a publikovaných 13 odborno-popularizačných článkov o odporúčaniach aktérov, ako pri vytváraní školy budúcnosti pozitívne využiť núdzový stav vo vzdelávaní počas 2. vlny pandémie. Zároveň bola vytvorená pilotná databáza s vyše 200 projektmi v oblasti vzdelávania, zrealizovaných pred pandémiou alebo práve prebiehajúcich vo všetkých 8 regiónoch Slovenska. Spracované a zverejnené boli aj audiovizuálne záznamy z okrúhlych stolov v 8 regiónoch SR z februára 2020, počas ktorých regionálni aktéri vo vzdelávaní prezentovali svoje projekty v rámci regiónov, Slovenska i sveta. Projekt „Školstvo je spolupráca“ bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Príbeh spolupráce

Medzisektorové debaty v rámci projektu sme realizovali v širokom partnerstve SKAV v 8 regiónoch Slovenska s projektom Deti nepočkajú, Fórom proaktívnych škôl, Medzinárodným inštitútom a sieťou slovenských vzdelávacích centier v zahraničí ISEIA (sieť slovenských učiteľov žijúcich a pôsobiacich v zahraničí), Digitálnou koalíciou a projektom „Sektorovými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý projektovo riadi spoločnosť Trexima. Debát sa zúčastnilo 88 aktérov. Mediálnu podporu debatám poskytol Denník N, technické zázemie spoločnosti Microsoft Slovakia a 247.sk. Články z debát vznikli vďaka spolupráci s portálom Eduworld SK. Databáza projektov a záznamy z predstavenia projektov v 8 regiónoch Slovenska vznikli vďaka zapojeniu viac ako 200 aktérov zo všetkých regiónov SR. Technickú podporu pre vznik databázy poskytla Agentúra Raz Dva.

Odkaz realizátorov projektu

Všetkým, ktorí sa do projektu zapojili a zapoja, srdečne ďakujeme. Veríme, že aj vďaka výstupom projektu bude školstvo na Slovensku žiť spoluprácou. Z databázy, ktorá bude priebežne dopĺňaná, môžu dlhodobo čerpať – vnútroregionálne, medziregionálne i nadnárodne – všetci aktéri vo vzdelávaní „od jaslí po vedu“. Zároveň môžu vytvárať nové projekty spolupráce, zmierňujúce dopady krízy na vzdelávanie a podporujúce inovácie v školstve na Slovensku.