Školy, ktoré menia svet

Názov projektu:
Školy, ktoré menia svet
Meno aktéra:
Inštitút pre aktívne občianstvo
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Riadenie a manažment škôl, Vzdelávacia politika, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra, program je určený primárne pre učiteľov humanitných predmetov ale spolupracuje aj s učiteľmi iných aprobácií
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ, celoživotný rozvoj pedagogických pracovníkov a pracovníčok
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Spoločenskovedné odbory, Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
obce, okresné mestá, krajské mestá
Obdobie realizácie:
v procese realizácie, program Školy, ktoré menia svet organizujeme od roku 2015, aktuálne prebieha jeho 5. ročník
Kontaktná osoba:
Gabriela Sabolová
E-mail:
gabika@ipao.sk
Telefón:

Popis projektu

Program Školy, ktoré menia svet ponúka komplexnú paletu možností pre profesionálny rozvoj pedagógov a pre rozvoj občianskych a životných zručností ich žiakov a žiačok na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku. Prostredníctvom zavádzania interaktívnych metód a kreatívnych prvkov zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľníctvo, občiansku angažovanosť a zodpovednosť. Program ponúka vzdelávanie na mieru pre učiteľov spoločenskovedných predmetov, celé pedagogické zbory, žiacke školské rady a komunitu rodičov, ktoré lektorský tím realizuje priamo v priestoroch školy, príp. online.