Študentskí experti na zabezpečovania kvality

Názov projektu:
Študentskí experti na zabezpečovania kvality
Meno aktéra:
Študentská rada vysokých škôl
Partneri:

Európska študentská únia (https://www.esu-online.org/), Maďarská únia študentov (https://hook.hu/), Európske konzorcium pre akreditácie vo vysokom školstve (http://ecahe.eu/)

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Riadenie a manažment škôl, Podpora a rozvoj vysokoškolských študentov, Vzdelávacia politika, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
Bratislavský samosprávny kraj, celé Slovensko
Lokalita:
Slovensko
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Matej Bílik
E-mail:
matej.bilik@srvs.sk
Telefón:

Popis projektu

Projekt priamo reaguje na nový zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského prostredia, ktorý umožňuje väčšie zastúpenie študentov v zabezpečovaní kvality. Medzi hlavné priority projektu patrí: – Vytvorenie expertnej základne študentských expertov – Medzinárodná spolupráca – Tvorba školiacich materiálov a tréning školiteľov – Vyhľadanie dobrých príkladov na slovenských univerzitách – Európska kvalita na Slovensku, vďaka študentom… Projekt sa rozdeľuje na tri hlavné aktivity, ktoré budú prebiehať v období od septembra 2019 do augusta 2021. 1. Školenia študentských expertov a príprava školiacich materiálov pre dlhodobú udržateľnosť týchto aktivít. Počas projektu sa celkovo odohrajú 4 školenia a tím super expertov pripraví príručku pre školiteľov študentských expertov. 2. Verejné politiky, tím expertov zozbiera príklady dobrej praxe zo slovenských škôl a pripraví odporúčania verejných politík, ktoré budú prezentované klúčovým aktérom v tejto oblasti. 3. Medzinárodná spolupráca a zvyšovanie povedomia o zabezpečovaní kvality sú klúčové pre zvyšovanie kvality a konkurencieschopnosti slovenského vysokého školstva. Preto sú súčasťou projektu viaceré informačné aktivity a spolupráca na rozvoji európskej študentskej expertnej základne.