Zelená škola

Názov projektu:
Zelená škola
Meno aktéra:
Základná škola Hrnčiarska 2119/1
Partneri:

Živica – centrum environmentálnej etickej výchovy

Ciele projektu:
Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Environmentálna výchova a zmena postoja k životnému prostrediu
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a príroda, Zdravie a pohyb
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
Banskobystrický samosprávny kraj
Lokalita:
Zvolen
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Zuzana Almáši Lászlóová
E-mail:
laszloova@5zszv.edu.sk
Telefón:

Popis projektu

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré denne robia kroky na zníženie ekologickej stopy, robia, čo učia, učia inak a svojím konaním inšpirujú rodičov aj samosprávy. Cieľom programu je podpora školských komunít, ktoré vďaka vzájomnej spolupráci menia svoje environmentálne správanie, čím prispievajú k zmierneniu vplyvu školy na klimatické zmeny. 0 problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale zároveň je nevyhnutné zmeniť naše konanie. Realizujeme praktické a vzdelávacie aktivíty, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia. Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie. Na školách zapojených v programe dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

Príbeh spolupráce

Práca v tomto programe nás naučila pracovať a dať žiakom slobodu slova a činu. Aktívne ich zapojiť do diania a rozhodovania na dianí školy. Dala priestor peerteachingu a školskej spolupráce na viacerých úrovniach (prvý a druhý stupeň, žiaci a pán školník, žiaci a školská jedáleň, žiaci, rodičia, učitelia. Formou rôznych prednášok, prehliadok, návštev či besied si rozširujeme spoločne obzory, žiaci aj učitelia sa učia a uvedomujú si nevyhnutnosť zmeny životného štýlu od spotrebného k ekologickejšiemu mysleniu a konaniu. Spoločnými silami pretvárame školský dvor na miesto vhodné na učenie sa vonku, tvoríme malú záhradu a tienené sedenia.