Školstvo je
spolupráca

Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní - SKAV

Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní vzniká v rámci projektu Deti nepočkajú! Jej poslaním je viesť partnerský dialóg verejnosti so zvolenými zástupcami verejnosti ako aj s orgánmi verejnej správy a s médiami na základe dát a príkladov dobrej praxe zo SR i zahraničia. Úlohou SKAV je monitorovanie tvorby legislatívy a politických rozhodnutí v oblasti vzdelávania a predkladanie proaktívnych návrhov riešení, chrániacich verejný záujem, predovšetkým však najlepší záujem detí. Inšpiráciu pre SKAV prinášajú spolupracujúce osobnosti a organizácie z Islandu, Českej republiky, Fínska a zahraniční Slováci, pôsobiaci v oblasti vzdelávania.

Povedali o SKAV jej účastníci

Regionálne a tematické platformy SKAV

Konferencie

Prehrať video
Medzisektorové
Prehrať video
Tematické
Regionálne
Prehrať video
Prehrať video
Medzinárodné

Databáza projektov aktérov

Databáza projektov je komunikačným nástrojom, umožňujúcim na jednom mieste, jednoducho a rýchlo získať základné informácie o projektoch v oblasti vzdelávania, ktoré boli realizované rôznymi typmi aktérov v 8 krajoch Slovenska. Veríme, že aj vďaka databáze vznikne mnoho nových príbehov spolupráce, a to nielen v oblasti zmierňovania dopadov krízy a posilňovania odolnosti školstva, ale aj zlepšovania kvality vzdelávania v našej krajine.

Projekty SKAV

Cieľom projektu Deti nepočkajú! je partnerský dialóg všetkých aktérov vo vzdelávaní v záujme detí, s úmyslom nachádzať spoločnou konštruktívnou diskusiou dobré legislatívne i nelegislatívne riešenia v oblasti vzdelávania. Projekt podporuje uskutočnenie konkrétnych krokov a proaktívny prístup aktérov v zmysle sloganu „Kvalitnú školu tvoríme spolu". Výstupom projektu je Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní. Partnerom projektu je Spolok Slovákov žijúcich na Islande (SKIS – Felág Slovakíska á Íslandi).

V rámci projektu „Školstvo je spolupráca“ prebehli v mesiacoch október – december 2020 medzisektorové online debaty v 8 regiónoch Slovenska s inšpiratívnymi aktérmi vo vzdelávaní, vrátane slovenských učiteľov zo zahraničia a inovátormi na tému „Vzdelávanie budúcnosti? Wellbeing-konektivita-inovácie“. Vytvorených a publikovaných bolo 13 odborno-popularizačných článkov o odporúčaniach aktérov vo vzdelávaní, ako pozitívne využiť núdzový stav vo vzdelávaní počas 2.vlny pandémie pri vytváraní školy budúcnosti. Zároveň bola v rámci projektu vytvorená pilotná databáza s vyše 200 projektmi v oblasti vzdelávania, zrealizovaných aj pred pandémiou alebo práve prebiehajúcich vo všetkých 8 regiónoch Slovenska a spracované záznamy z regionálnych zasadnutí SKAV, na ktorých bolo aktérmi odprezentovaných 40 projektov.

Od mája 2022 implementuje Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní (SKAV SK) v spolupráci so Stálou konferencí asociací ve vzdělávání (SKAV CZ) bilaterálny projekt s názvom „Spolu k novému kurikulu: SKAV SK + SKAV CZ“. Pri dizajnovaní projektu sme vychádzali z paralelne prebiehajúcej reformy/revízie kurikula v Českej republike i na Slovensku a z potreby posilniť v tomto čase odbornosť aktérov zapojených do tvorby a implementácie nového kurikula. Na projekt „Spolu k novému kurikulu: SKAV SK + SKAV CZ“ bolo poskytnuté financovanie z Európskej únie prostredníctvom programu Erasmus+. Výstupy projektu vyjadrujú iba názor ich autorov. Európska Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v nich obsiahnutých.

Partneri

Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

ISEIA so sídlom v Luxemburgu je jediná organizácia združujúca slovenské vzdelávacie centrá po celom svete, ktorá zastupuje všetky kategórie riadiacich, pedagogických a odborných pracovníkov...