Spolu k novému kurikulu: SKAV SK+ SKAV CZ

Spolu k novému kurikulu: SKAV SK+ SKAV CZ

Od mája 2022 implementuje Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní (SKAV SK) v spolupráci so  Stálou konferencí asociací ve vzdělávání (SKAV CZ) bilaterálny projekt s názvom „Spolu k novému kurikulu: SKAV SK + SKAV CZ“, spolufinancovaný prostredníctvom programu Erasmus+. Pri dizajnovaní projektu sme vychádzali z paralelne prebiehajúcej reformy/revízie kurikula v Českej republike i na Slovensku a obdobných výziev, ktorým v oboch krajinách čelíme, najmä z potreby posilniť odbornosť aktérov zapojených do tvorby a implementácie nového kurikula.

Cieľom projektu je podpora učiteľov, vedúcich pracovníkov škôl a organizácií spolupracujúcich so školami pri tvorbe a zavádzaní nových vzdelávacích a vyučovacích metód a prístupov prostredníctvom:
1.  vytvorenia spoločne sa učiacej komunity tak s možnosťou vzájomnej inšpirácie medzi aktérmi a organizáciami SKAV CZ  a SKAV SK, ako aj s možnosťou učiť sa od expertov zo SR a ČR, či lektorov zo zahraničia,
2. spoločného pomenovania, analýzy a systemizácie bariér  i dobrej praxe pri tvorbe a implementácii kompetenčne orientovaného kurikula na základe zberu podnetov z praxe,  
3.  otvorenia odborného a participatívneho dialógu so zástupcami organizácií s rozhodovacou právomocou v tejto téme v obidvoch krajinách.

Informácie o harmonograme projektu nájdete tu. V prípade záujmu o zapojenie sa do projektu nás prosím kontaktujte na skav@skav.sk.

Výstupy projektu

Podnety z praxe – AHA momenty, DOBRÁ PRAX a OTÁZKY učiacej sa komunity podľa modelu zmeny ADKAR

Databáza zapojených organizácií (PDF dokument má 165MB)

Zoznam linkov na online záznamy a prezentácie lektorov, expertov a škôl

Projekt nadväzuje na predošlú dlhodobú spoluprácu medzi SKAV SK a SKAV CZ, ktorej príkladom bol cyklus česko-slovenských debát počas pandémie COVID – 19. Veríme, že projekt podporí aj  spoluprácu medzi organizáciami z oboch krajín.

Na projekt „Spolu k novému kurikulu: SKAV SK + SKAV CZ“ bolo poskytnuté financovanie z Európskej únie prostredníctvom programu Erasmus+. Výstupy projektu vyjadrujú iba názor ich autorov. Európska Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v nich obsiahnutých.