Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní n.o., Kuzmányho 1193/49, 040 01 Košice, IČO: 51269805 je zapísaná v Registri neziskových organizácií, reg.č. OVVS/34/2017.

Účelom Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní je diskusia medzi aktérmi vo vzdelávaní, ako aj diskusia s orgánmi verejnej správy, politikmi a médiami v záujme obhajoby verejného záujmu v oblasti vzdelávania. Osoba, ktorá poskytla osobné údaje za účelom tejto diskusie súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom diskusie, vedenia evidencie o jej účastníkoch a informovaní o ďalšom priebehu procesu.

Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní, n.o. spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Spracúvané osobné údaje sa použijú výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý aj v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je SR viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.

Osoby súhlas poskytujú v súlade s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel a dobu spracovania a to najmä so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

 

POUČENIE O OCHRANE OSOBNOSTI

V prípade účasti na verejnej streamovanej online debate udeľujú jej účastníci súhlas pre prevádzkovateľa: Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní, n.o., Kuzmányho č. 49, 040 01 Košice, IČO: 51269805, DIČ: 2120777659 v zmysle § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka a to s vyhotovením a použitím písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazov, snímkov a obrazových a zvukových záznamov, prejavov osobnej povahy týkajúcich sa svojej osoby, príp. aj osoby, ktorej sú zákonným zástupcom, resp. osobou oprávnenou zákonným zástupcom.

Ďalšie informácie v súvislosti s ochranou osobných údajov získate na kontakte:
JUDr. Daniela Čorbová, daniela.corbova@skav.sk