Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní vzniká v rámci projektu Deti nepočkajú! Projekt Deti nepočkajú! je podporený z programu ACF Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Prijímateľom grantu je organizácia LIPANA, n.o., Kuzmányho 1193/49, 040 01 Košice, IČO: 51269805, zapísaná v Registri neziskových organizácií, reg.č. OVVS/34/2017, ktorá zodpovedá za spracovanie osobných údajov, získaných v rámci projektu Deti nepočkajú!.

LIPANA, n,o. spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a  sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Spracúvané osobné údaje sa použijú výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý aj v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je SR viazaná, zákonom o  ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.

Účelom Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní je diskusia s orgánmi verejnej správy, politikmi a médiami v záujme obhajoby verejného záujmu v oblasti vzdelávania.  Osoba, ktorá poskytla osobné údaje za účelom tejto diskusie súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom diskusie, vedenia evidencie o jej účastníkoch a informovaní o ďalšom priebehu procesu.

Osoby súhlas poskytujú v súlade s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel a dobu spracovania a to najmä so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila

.

POUČENIE O OCHRANE OSOBNOSTI

V prípade účasti na verejnej streamovanej online debaty udeľujú jej účastníci súhlas pre prevádzkovateľa: Lipana, n.o., Kuzmányho č. 49, 040 01 Košice, IČO: 51269805, DIČ: 2120777659 v zmysle § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka a to s vyhotovením a použitím písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazov, snímkov a obrazových a zvukových záznamov, prejavov osobnej povahy týkajúcich sa svojej osoby, príp. aj osoby, ktorej sú zákonným zástupcom, resp. osobou oprávnenou zákonným zástupcom.

Ďalšie informácie v súvislosti s ochranou osobných údajov získate na kontakte:

JUDr. Daniela Čorbová, daniela.corbova@skav.sk