Partnerstvo pre vzdelávanie 2030+

Nachádzame sa v bode, keď sa nové vízie v oblasti vzdelávania na Slovensku vďaka finančným prostriedkom z EÚ môžu do roku 2030 stať skutočnosťou. Avšak len za predpokladu, že budeme postupovať  v zmysle princípov manažmentu zmeny (J.P. Kotter), t.j. ak spoločne:

  • vzbudíme vedomie naliehavosti zmeny ,
  • vytvoríme silnú a dobre komunikovateľnú víziu,
  • zostavíme partnerstvo aktérov zmeny.

Preto prichádzame s návrhom funkčného modelu spolupráce medzi aktérmi vo vzdelávaní, orgánmi verenej správy a politikmi – Partnerstvom pre vzdelávanie 2030+.

Princípy fungovania Partnerstva pre vzdelávanie 2030+ vychádzajú z overenej teórie kolektívneho dopadu (Kanada, Island, ČR), ktorá potvrdzuje, že zmena v tak komplexnej oblasti, akou je vzdelávanie, o.i. vyžaduje:

  • dohodu na strategických cieľoch,
  • stanovenie merateľných ukazovateľov pokroku,
  • koordinovanie aktivít v území „od jaslí po vedu“ naprieč celým Slovenskom.

Našim cieľom je, aby sa po vyše 30 rokoch od revolúcie vzdelávacia politika na Slovensku realizovala kontinuálne, participatívne, odborne, transparentne a nadstranícky na základe dát a skúseností z praxe s konkrétnym pozitívnym dopadom na wellbeing a vzdelávacie výsledky žiakov.

Vznik partnerstva nadväzuje aj na Programové vyhlásenie vlády,  v zmysle ktorého má vláda v školstve vytvoriť podmienky pre vznik funkčnej platformy pre stálu komunikáciu a spoluprácu aktérov vo vzdelávaní.

3 x PREČO PARTNERSTVO PRE VZDELÁVANIE 

  • neexistuje dlhodobá kontinuita v oblasti vzdelávacej politiky,
  • strategické rozhodnutia často nevychádzajú z dát a príkladov praxe,
  • implementácia národných stratégií v území na úrovni zriaďovateľov, škôl, učiteľov a žiakov zlyháva.

Videoarchív z prípravnej fázy partnerstva nájdete tu: