Školstvo je
spolupráca

Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní - SKAV

Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní vzniká v rámci projektu Deti nepočkajú! Jej poslaním je viesť partnerský dialóg verejnosti so zvolenými zástupcami verejnosti ako aj s orgánmi verejnej správy a s médiami na základe dát a príkladov dobrej praxe zo SR i zahraničia. Úlohou SKAV je monitorovanie tvorby legislatívy a politických rozhodnutí v oblasti vzdelávania a predkladanie proaktívnych návrhov riešení, chrániacich verejný záujem, predovšetkým však najlepší záujem detí. Inšpiráciu pre SKAV prinášajú spolupracujúce osobnosti a organizácie z Islandu, Českej republiky, Fínska a zahraniční Slováci, pôsobiaci v oblasti vzdelávania.

Povedali o SKAV jej účastníci

Regionálne a tematické platformy SKAV

Konferencie

Prehrať video
Medzisektorové
Prehrať video
Tematické
Regionálne
Prehrať video
Prehrať video
Medzinárodné

Databáza projektov aktérov

Databáza projektov je komunikačným nástrojom, umožňujúcim na jednom mieste, jednoducho a rýchlo získať základné informácie o projektoch v oblasti vzdelávania, ktoré boli realizované rôznymi typmi aktérov v 8 krajoch Slovenska. Veríme, že aj vďaka databáze vznikne mnoho nových príbehov spolupráce, a to nielen v oblasti zmierňovania dopadov krízy a posilňovania odolnosti školstva, ale aj zlepšovania kvality vzdelávania v našej krajine.

Projekty SKAV

Cieľom projektu Deti nepočkajú! je partnerský dialóg všetkých aktérov vo vzdelávaní v záujme detí, s úmyslom nachádzať spoločnou konštruktívnou diskusiou dobré legislatívne i nelegislatívne riešenia v oblasti vzdelávania. Projekt podporuje uskutočnenie konkrétnych krokov a proaktívny prístup aktérov v zmysle sloganu „Kvalitnú školu tvoríme spolu". Výstupom projektu je Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní. Partnerom projektu je Spolok Slovákov žijúcich na Islande (SKIS – Felág Slovakíska á Íslandi).

V rámci projektu „Školstvo je spolupráca“ prebehli v mesiacoch október – december 2020 medzisektorové online debaty v 8 regiónoch Slovenska s inšpiratívnymi aktérmi vo vzdelávaní, vrátane slovenských učiteľov zo zahraničia a inovátormi na tému „Vzdelávanie budúcnosti? Wellbeing-konektivita-inovácie“. Vytvorených a publikovaných bolo 13 odborno-popularizačných článkov o odporúčaniach aktérov vo vzdelávaní, ako pozitívne využiť núdzový stav vo vzdelávaní počas 2.vlny pandémie pri vytváraní školy budúcnosti. Zároveň bola v rámci projektu vytvorená pilotná databáza s vyše 200 projektmi v oblasti vzdelávania, zrealizovaných aj pred pandémiou alebo práve prebiehajúcich vo všetkých 8 regiónoch Slovenska a spracované záznamy z regionálnych zasadnutí SKAV, na ktorých bolo aktérmi odprezentovaných 40 projektov.

Partneri

Fórum proaktívnych
škôl (FPŠ)

FPŠ je medzinárodná nevládna organizácia. Hlavným cieľom organizácie je vytvoriť funkčnú sieť vzájomne sa inšpirujúcich škôl bez rozdielu zriaďovateľa ako centier neustálej sebaobnovy...

Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

ISEIA so sídlom v Luxemburgu je jediná organizácia združujúca slovenské vzdelávacie centrá po celom svete, ktorá zastupuje všetky kategórie riadiacich, pedagogických a odborných pracovníkov...