Analysis of Roma University Students Narratives—Examples of Good Practice of Mentoring (Visegrad Fund No. 21830131)

Názov projektu:
Analysis of Roma University Students Narratives—Examples of Good Practice of Mentoring (Visegrad Fund No. 21830131)
Meno aktéra:
Prešovská univerzita v Prešove
Partneri:

University of Debrecen (Maďarsko), Slezská univerzita v Opave (Česká republika)

Ciele projektu:
Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Podpora a rozvoj vysokoškolských študentov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a spoločnosť
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), podpora získavania formálneho vzdelávania
Kľúčové slová:
Spoločenskovedné odbory, Inovácie
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Slovenská republika, Maďarsko, Česká republika
Obdobie realizácie:
2019, 2020
Kontaktná osoba:
Mgr. Tatiana Dubayová, PhD.
E-mail:
tatiana.dubayova@unipo.sk
Telefón:
421 902693387

Popis projektu

Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (2008) uvádza, že vyše 40 % žiakov z rómskeho etnika dosahuje iba základné vzdelanie. Na základe zistení viacerých štúdií ich zistení môžeme konštatovať, že za úspechom sociálne znevýhodnených žiakov je často osoba – mentor, ktorý mu poskytol podporu, keď ju najviac potreboval. Hlavným cieľom projektu bolo analyzovať životné príbehy/príbehy vysokoškolských študentov zo sociálne znevýhodnených rómskych komunít so zameraním na identifikáciu významných podporných osôb a analýzu príkladov dobrej praxe. Účastníkmi projektu boli vysokoškolskí študenti z Rómskych marginalizovaných komunít z krajín V4, ktorých cesty ku vzdelaniu boli analyzované prostredníctvom postupov kvalitatívneho výskumu a následne boli publikované v rámci medzinárodnej vedeckej monografie Mentor and social support as factors of resilience and school success: analyses of life narratives of university students from marginalized Roma communities. Projekt ponúkol tieť priestor na tréning mentorských zručností pre odborníkov z radov učiteľov, ale aj samotných študentov, aby sa stali takýmito podpornými osobami pre svojich žiakov.