Centrum otvorenej komunikácie

Názov projektu:
Centrum otvorenej komunikácie
Meno aktéra:
Katolícka spojená škola Nemšová
Partneri:

Renovabis, Školský network, Centrum pre rodinu Trenčín

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Riadenie a manažment škôl, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
Trenčiansky samosprávny kraj
Lokalita:
Nemšová
Obdobie realizácie:
2018, 2019, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Lubomír Král
E-mail:
lubomir.krall@gmail.com
Telefón:
421 907171889

Popis projektu

Škola by sa mala stať vzdelávacím, spoločenským a kultúrnym centrom pre učiteľov, rodičov, žiakov, absolventov a priateľov školy. V škole pociťujeme potrebu vytvorenia priestoru pre stretnutie sa a komunikáciu učiteľ – učiteľ, učiteľ – rodič, rodič – rodič. V rámci projektu sme vytvorili diskrétny a komfortný priestor , v ktorom sa môžu stretnúť v príjemnom prostredí učitelia, rodičia a aj žiaci. Priestor, v ktorom môže prebiehať otvorená všestranná komunikácia a kde môžeme organizovať vzdelávacie, formačné a iné aktivity. Pretvorili sme priestor školskej žiackej kuchynky na centrum otvorenej komunikácie. Zámerom bola čiastočná výmena nábytku, zaobstaranie didaktickej a projekčnej techniky a zorganizovanie vzdelávacích aktivít pre učiteľov zameraných na efektívnu komunikáciu a na vytváranie kultúry podporujúcej proaktivitu a proaktívne prístupy v spolupráci s p. Baranyaiom a Školským networkom. Zároveň sme realizovali kurz efektívneho rodičovstva pre rodičov detí MŠ. Vo vytvorenom naďalej organizujeme vzdelávacie aktivity pre učiteľov a rodičov.

Príbeh spolupráce

Projekt sme realizovali s podporou grantového programu Renovabis. Hlavnými aktivitami bola rekonštrukcia priestoru, dovybavenie nábytkom, dve vzdelávacie aktivity pre učiteľov a jedna aktivita pre rodičov. Vďaka grantovej podpore a podpore rodičovského o.z. sme realizovali výrobu a nákup nábytku od miestnych výrobcov. V spolupráci s rodičmi sme vymenili podlahovú krytinu a svietidlá. Nainštalovali sme projekčnú a výpočtovú techniku. Dva kurzy pre učiteľov, Kurz nenásilnej a otvorenej komunikácie a Kurz proaktivity v škole sme realizovali v spolupráci so spol., Školský network , s pánom Baranyaiom. Učitelia, ktorí sa kurzov zúčastnili, doteraz čerpajú poznatky z toho čo na kurzoch získali a tento ich zisk je ziskom celej školy, nakoľko pozitívne zmeny v komunikácii v proaktívnom správaní sú veľkým prínosom. Kurz pre rodičov sme realizovali v spolupráci s Centrom pre rodinu, Trenčín. Kurz sa stretol so značným úspechom a dohodli sme ďalšie pokračovania kurzu.