Centrum popularizácie chémie

Názov projektu:
Centrum popularizácie chémie
Meno aktéra:
Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora rozvoja vedy a výskumu, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Digitalizácia, Riešenie krízovej situácie počas pandémie Covid 19
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a príroda
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Prírodovedné odbory
Región:
Žilinský samosprávny kraj
Lokalita:
Ružomberok
Obdobie realizácie:
2019, 2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
RNDr. Helena Drobúlová
E-mail:
drobulova@gsa.sk
Telefón:

Popis projektu

Realizácia otvorených hodín chémie pre žiakov ZŠ a SŠ v excelentnom centre chémie novými formami a spôsobom príťažlivým pre žiakov, ktorých naša vyučujúca vtiahne do tajomstiev sveta chémie aj cez využitie interaktívnych metód výučby

Príbeh spolupráce

Projekt centra popularizácie chémie vznikol ako výsledok spolupráce na rôznych projektoch zameraných na chémiu, ale aj v spolupráci s Mondi SCP, či Nadáciou ZSE, ktoré podporili tvorivosť učiteľky vo vyučovaní chémie.