Čítankovo

Názov projektu:
Čítankovo
Meno aktéra:
Bratislavské dobrovoľnícke centrum
Partneri:

naša škôlka Detské centrum Vrakuňáčik

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
Bratislavský samosprávny kraj
Lokalita:
Bratislava
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
ahoj@dobrovolnictvoba.sk
E-mail:
ahoj@dobrovolnictvoba.sk
Telefón:

Popis projektu

medzigeneračný dobrovoľnícky program, v rámci ktorého seniori čítajú deťom v materských školách v Bratislave

Príbeh spolupráce

u detí sme potrebovali posilniť sociálne cítenie, podporiť úctu k starším, posilniť komunikačné zručnosti, rozvíjať čítanie s porozumením.oslovili sme s nápadom BDC a oni po vzore projektu v banskej bystrici s nami rozbehli pilot Čítankova.sme radi že sa projekt rozšíril po celej BA a majú oň záujem MŠ ale aj združenia seniorov.

Odkaz realizátorov projektu

projekt v ktorom sa úžasne podarilo spojiť najmladšú s najstaršou generáciou