Človek s hendikepom v literatúre pre deti a mládež

Názov projektu:
Človek s hendikepom v literatúre pre deti a mládež
Meno aktéra:
Zuzana Stanislavová/ Prešovská univerzita v Prešove
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Vzdelávacia politika
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ, SŠ, VŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Umenie, Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Spoločenskovedné odbory, Inovácie
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Prešov
Obdobie realizácie:
2020
Kontaktná osoba:
Zuzana Stanislavová
E-mail:
zuzana.stanislavova@unipo.sk
Telefón:

Popis projektu

Projekt má charakter základného literárnovedného a umenovedného výskumu s interdisciplinárymi presahmi do špeciálnej pedagogiky, psychológie, psychopatológie, psychiatrie a histórie spoločnosti. V rámci jeho riešenia boli preskúmané modifikácie stvárňovania ľudského hendikepu (znevýhodnenia, postihnutia) telesného, zmyslového, mentálneho/psychického, sociálneho, etnického a pod. v pôvodnej a prekladovej literatúre pre deti a mládež, ktorá bola na Slovensku vydaná v období približne 1850 – 2000. Výsledky výskumu sú publikované v antológii textov s témou ľudského znevýhodnenia (online), vo vedeckých monografiách – print (interpretačná tetralógia, monografické spracovanie drámy pre deti a mládež, monografické spracovanie zrkadlenia hendikepu v próze pre deti a v ilustrácii kníh), v slovníkovej publikácii – print (slovník kníh s predmetnou témou vydaných na Slovensku), v špeciálnopedagogických monografiách a vysokoškolských učebniciach – print, online (orientácia na prácu s literatúrou u žiakov s ľahším, stredným, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia) a v početných vedeckých štúdiách a odborných článkoch – print, online. Výsledky výskumu umožnili predstaviť vývinové premeny vyobrazovania hendikepu v literatúre, dráme a výtvarnom stvárnení v závislosti od vyvíjajúceho sa postoja spoločnosti k ľuďom so znevýhodnením.

Príbeh spolupráce

Mimoriadne dôležité bolo zostavenie pracovného (výskumného) tímu, v ktorom každý má svoj bádateľský post a každý ho aj naplní. To sa podarilo. V našom prípade treba veľmi oceniť spoluprácu s knižničnými inštitúciami a archívmi v regióne, ale aj na celom území Slovenska.