Comenius

Názov projektu:
Comenius
Meno aktéra:
Mgr. Adriana Makuchová, MŠ Fojstvo 1253 Raková
Partneri:

MŠ Opava, Česká republika, MŠ Raciboř Poľsko

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Riadenie a manažment škôl, Digitalizácia, Rozvoj tematického vzdelávania (ITV - integrované tematické vzdelávanie)
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Umenie, Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Spoločenskovedné odbory, Zdravie a wellbeing, Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
Žilinský samosprávny kraj
Lokalita:
obec Raková
Obdobie realizácie:
do roku 2014
Kontaktná osoba:
Mgr. Adriana Makuchová
E-mail:
adriana.makuchova@gmail.com
Telefón:
Web:

Popis projektu

Projekt s názvom „Európska materská škola“ bol zameraný na spoluprácu materských škôl susedných krajín Česka, Poľska a Slovenska. Spolupráca prebiehala v troch líniách. Prvú línia tvorila spoluprácu učiteliek, ktoré spoločne organizovali trojdňové workshopy na zadanú tému. V rámci týchto workshopov si odovzdávali skúsenosti a novinky z oblasti kreatívnej práce zo svojej krajiny. V ďalšej línií prebiehali jednodňové výlety detí. Deti spoznávali susedné krajiny a po projektovom stretnutí vytvorili obrázky o tom, čo videli. Dôležitú časť projektu tvorili aj čiastkové úlohy, ktoré realizovala každá materská škola samostatne. Do života materskej školy boli pri týchto aktivitách zapojení aj rodičia a širšia verejnosť. Projekt spájal tematické okruhy: remeslo, ekológia a výtvarné umenie. Deťom sme priblížili kultúru a krajinu našich susedov tak, aby získali predstavu o oblasti, ktorá ich obklopuje.

Príbeh spolupráce

Prvotný impulz k zapojeniu školy do projektu zvyčajne prichádza od jedného člena učiteľského zboru alebo od skupiny kolegov s rovnakým zmýšľaním. Pre úspešnosť projektu je však dôležité, aby sa počiatočný entuziazmus rozšíril v celom školskom kolektíve, počínajúc manažmentom školy cez administratívu, nepedagogických zamestnancov, rodičov a končiac miestnou komunitou. V marci 2011 riaditeľka MŠ Fojstvo – Raková, odovzdala spracovaný projekt s názvom Európska materská škola, v rámci vzdelávacieho programu Európskej únie s názvom Program celoživotného vzdelávania – Comenius. Projekt bol úspešný a na jeho realizáciu získala materská škola finančný príspevok EÚ vo výške 21 000 €.

Odkaz realizátorov projektu

Čiastkové úlohy rozvíjali spoluprácu materskej školy a rodičovskej verejnosti a zvýšili tak atraktivitu a konkurencieschopnosť školského zariadenia. Takisto sa nám podarilo zapojiť rodičov do činností a aktivít v MŠ, čo zvýšilo kvalitu spoločných voľnočasových aktivít rodičov s deťmi.