CURI VET

Názov projektu:
CURI VET
Meno aktéra:
VUC Prešov, VUC B.Bystrica
Partneri:

V PSK – 5 SOŠ, v BBSK – 8SOŠ

Ciele projektu:
Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Digitalizácia
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a spoločnosť, Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
SŠ, CŽV
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Inovácie
Región:
Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
VUC Prešov a VUC B.Bystrica
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
PSK - Ing. Miroslav Vaško, BBSK - Mgr. Martina Novotna
E-mail:
miroslav.vasko@vucpo.sk, martina.novotna@bbsk.sk
Telefón:
Web:

Popis projektu

V rámci projektu sa realizujú nasledovné aktivity: Aktivita 1. – Prieskum potrieb zamestnávateľov v oblasti nárokov na absolventov SOŠ; Aktivita 2. – Analýza študijných a učebných programov o kvalite škôl, učiteľov, vybavení škôl a ich kapacitách; Aktivita 3. – Návrh investičných baličkov pre dobudovanie infraštruktúry SOŠ, ich technologického vybavenia, nastavenie potrebných vzdelávacích kurikúl a CŽV s cieľom vytvorenia podmienok pre rozvoj regiónu.

Príbeh spolupráce

SOŠ ako hybná sila rozvoja regiónu

Odkaz realizátorov projektu

aktivita škôl a spolupráca podnikov, ako základné faktory skvalitnenia vzdelávania