Deti na prahu vzdelávania a ich svet/ VEGA 1/0598/15

Názov projektu:
Deti na prahu vzdelávania a ich svet/ VEGA 1/0598/15
Meno aktéra:
Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela
Partneri:
Ciele projektu:
Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora a rozvoj vysokoškolských študentov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Spoločenskovedné odbory, deti v dnešnom svete ako špecifická skupina
Región:
Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Banská Bystrica a okolie
Obdobie realizácie:
2015, 2016, 2017
Kontaktná osoba:
Bronislava Kasáčová, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB Banská Bystrica
E-mail:
bronislava.kasacova@umb.sk
Telefón:
421 905514804

Popis projektu

Projekt sa týkal výskumu detí vo veku 5-8 rokov. Sledoval niekoľko výskumných problémov: prekoncepty detí o kľúčových pojmoch a realitách sveta: rodina, škola, cirkev, čitateľstvo, gramotnosť, emocionalita, hodnoty. Bola vyvinutá špecifická výskumná metóda pre skúmanie predstáv mladších detí prostredníctvom štruktúrovaného flexibilného rozhovoru. Bližšie informácie o téme nájdete v dvoch publikáciách: Kasáčová et.al. Deti na prahu vzdelávania. Dôvody a možnosti ich skúmania, Banská Bystrica: 2016 a Kasáčová et.al. Deti na prahu vzdelávania. Výskumné zistenia a pedagogické inšpirácie: 2017. Výsledky boli publikované na niekoľkých medzinárodných konferenciách SK, CZ, PL, Španielsko. Zistenia sú využívané v príprave budúcich učiteľov a učiteliek MŠ a ZŠ.

Príbeh spolupráce

Ako úžasná sa ukázala spolupráca: akademického prostredia , regionálneho školstva a študentov, ktorí nielen spolupracovali na výskume, ale vytvorili niekoľko úspešných diplomových prác