Didaktické reflektívne komunity

Názov projektu:
Didaktické reflektívne komunity
Meno aktéra:
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
Partneri:

Fórum proaktívnych škôl

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Riadenie a manažment škôl
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Všetky. Ide o zásah do učiteľmi spoločne definovaných problémov praxe naprieč vzdelávacími oblasťami.
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Výskum a vývoj (R&D), Inovácie
Región:
Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Bratislava, Trnava, Nemšová, Zvolen, Banská Bystrica, Žilina, Martin, Huncovce, Budimír
Obdobie realizácie:
v procese realizácie, 2020-2022
Kontaktná osoba:
martin.brestovansky@truni.sk
E-mail:
martin.brestovansky@truni.sk
Telefón:

Popis projektu

Projekt je zameraný na implementáciu konkrétneho modelu profesijných učiacich sa komunít učiteľov – didaktických reflektívnych komunít (DRK; angl. instructional rounds, porov. City, Elmore et al., 2009). DRK v presne štruktúrovanom postupe definuje problémy praxe, vytvára popisné dáta z pozorovaní praxe, analyzuje ich a formuluje akčné teórie vybranej školy. Je postavená na princípe vzájomnej pomoci, vzájomného partnerského učenia sa, sleduje rozvoj celého kolektívu (školy a systému) a dáta čerpá najmä zo sledovania správania žiakov a ich porozumenia úlohám, do ktorých sú zapájaní. Prístup umožňuje odstraňovať zvyčajné bariéry medzi hodnotiteľom a hodnoteným a zapája všetkých aktérov vzdelávacieho procesu (učiteľov, vedúcich pracovníkov školy, zástupcov zriaďovateľov, akademikov), čím podporuje systematickosť v rozhodovaní o zmenách v didaktickom dizajne škôl, ich riadení a manažovaní. Vychádza z participatívnej paradigmy (Lynhamová a Guba, 2011), ktorej prijatie je podmienené posilnením autonómie škôl a rol jednotlivých aktérov v školách. Na projekte sa zúčastnia slovenské regionálne školy kooperujúce v rámci Fóra proaktívnych škôl, združenia s medzinárodnou pôsobnosťou. Výsledkom projektu bude adaptácia nástroja pre zisťovanie rozvojových potrieb škôl, súbor evalvačných poznatkov z implementácie DRK a konkrétne odporúčania pre zmeny v regionálnom riadení škôl, odporúčania pre adresnejšie financovanie rozvojových aktivít a námety na prípadné legislatívne úpravy.

Odkaz realizátorov projektu

Našou snahou je sieťovať školy a pomáhať im rozvinúť metódu vzájomného učenia sa na základe precízneho pozorovania a analýzy vyučovacej praxe priamo v konkrétnom kontexte danej školy. A to všetko v kolegiálnej klíme znižujúcej bežné obavy z externého hodnotenia školy a učiteľov.