EDU NATURE

Názov projektu:
EDU NATURE
Meno aktéra:
Andrej Felix
Partneri:
Ciele projektu:
Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Vzdelávacia politika
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a príroda, Zdravie a pohyb
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
unschooling
Región:
Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
Nitra
Obdobie realizácie:
2016
Kontaktná osoba:
Andrej Felix
E-mail:
andrej.felix.1@gmail.com
Telefón:

Popis projektu

Základné hodnoty, na ktorých stojí naše presvedčenie: Veríme, že deti sú od prírody zvedavé a učenlivé bytosti a nikto ich k učeniu nemusí nútiť. Učenie prebieha nepretržite, často spontánne a nevedome, na základe vnútornej motivácie. Chceme, aby deti využívali svoj čas na, pre nich, podstatné veci a rozvíjali sa v tom, čo ich práve zaujíma. Lebo opak tohto stavu zabíja chuť učiť sa. Dôverujeme schopnostiam dieťaťa, nechávame ho slobodne rozhodovať sa. Veríme v slobodu a v hranice. Sloboda, ale nie svojvôla. Veríme v silu skupiny, ale aj v individualizmus. Sme spoločenské tvory a žijeme v menších, či väčších komunitách. Vytvorme preto priestor pre deti, aby sa mohli stretávať s ostatnými a dajme im možnosť byť nielen súčasťou komunity, ale aj riadnym členom, to znamená, aby mali možnosť vytvárať pravidlá a niesť si zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Na základe týchto poznatkov sme sa rozhodli po vzore Summerhill, Sudbury Valley, Svetoškola založiť v Nitre klub pre deti na individuálnom vzdelávaní, ktorého základnou filozofiou je Slobodné demokratické vzdelávanie. Slobodné demokratické vzdelávanie je založené na skutočnosti, že učenie a škola by sa mala v prvom rade prispôsobovať dieťaťu, nie aby sa dieťa muselo prispôsobovať školskému systému a očakávaniu učiteľov či rodičov. Filozofia demokratického vzdelávania je založená na poznatku, že spolurozhodovaním o pravidlách fungovania školy sa mladí ľudia učia prijímať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, učia sa diskutovať, argumentovať a vyjednávať. To sú kompetencie dôležité pre život, ktoré sa väčšinou v súčasnom školskom systéme nezískavajú. Od bežného individuálneho vzdelávania sa slobodné vzdelávanie líši v tom, že sa nejde podľa učebných osnov. Tento typ vzdelávania sa zakladá na viere, že ľudia (a deti sú tiež ľudia:-)) sú od prírody zvedavé a učenlivé bytosti a nikto ich k učeniu nemusí nútiť. Učenie prebieha nepretržite, často spontánne a nevedome, na základe vnútornej motivácie. Dieťa si teda samo určuje, čo, v akej miere a kedy sa bude učiť. Tento proces si vyžaduje veľkú dôveru v schopnosti dieťaťa, nezaťaženú našimi očakávaniami či tlakom okolia. Vo svete fungujú školy, založené na tomto modeli, desiatky rokov (Summerhill /UK, Sudbury valley school / USA, školy typu Sudbury valley po celom svete, Svetoškola / SK)

Príbeh spolupráce

Hlavné piliere: Sloboda - členovia komunity majú slobodu robiť to, čo chcú, pokiaľ nespôsobujú škodu iným ľuďom. Jednotlivec rozhoduje o sebe samom, jedná na základe svojej vôle a nesie za svoje rozhodnutia zodpovednosť. Sprievodcovia sú deťom v tomto procese nablízku, poskytujú im emocionálnu oporu a upozorňujú na možné dôsledky. Demokracia - deti i dospelí sa podieľajú rovným dielom na rozhodovaní v oblasti riadenia školy- spoločne formulujú pravidlá súžitia, ovplyvňujú určité časti rozpočtu, rozhodujú o prijímaní nových členov, definujú priebeh a obsah výuky, vzhľad a funkciu priestorov školy... Vekovo zmiešané skupiny - deti rôzneho veku fungujú spolu s tútormi, rodičmi či inými dospelými, čím sa podporujú ich sociálne zručnosti a fungovanie v komunite. Mladšie deti sa prirodzene učia od starších, staršie si zase upevňujú svoje vedomosti, učia sa trpezlivosti a starostlivosti o mladších členov. Sprievodca/ tútor - by mal byť niekto, kto deti sprevádza, rešpektuje ich, odpovedá na otázky, podporuje komunikáciu a podnecuje k premýšľaniu. Dospelý by mal fungovať ako helpdesk pripravený čakať, kým dieťa prejaví záujem a podporiť vnútornú motiváciu. Prostredie - deti sa učia najlepšie, ak sú v prostredí, ktoré je dostatočne rôznorodé, podnetné, v ktorom majú slobodu nasledovať svoje záujmy a v ktorom sa cítia bezpečne. Miesto, kde budú môcť v rámci svojich možností skúmať a čerpať nové informácie. Našou úlohou je im takéto prostredie zabezpečiť. Individualizmus a špecifické nadanie - každý človek sa rodí s unikátnym talentom a predpokladom vynikať v určitej oblasti. Dieťa v demokratickej škole sa môže neobmedzene venovať svojim záujmom, má dostatok času na sebapoznanie, môže teda svoj dar odhaliť a pracovať na ňom. Za merítko úspechu považujeme vnútorný pocit šťastia, nezáleží na tom, v akej sfére života jedinec nájde uplatnenie. Emocionálne zdravie - je potrebné, aby sa deti naučili dôverovať hlavne sami sebe, aby dokázali isto a ohľaduplne povedať svoj názor a, v neposlednom rade, aby vedeli svoj názor obhájiť, bez pocitov hnevu či viny. Inšpirácie Knihy Naomi Aldort, Vychovávame deti a rastieme s nimi A.S. Neill, Summerhill Peter Gray, Svoboda učení Jean Liedloff, Koncept kontinua Don Miguel Ruiz, Štyri dohody Odkazy http://www.sudval.org http://www.summerhillschool.co.uk http://www.svetoskola.sk https://www.naomialdort.com http://www.naomialdort.cz https://www.svobodauceni.cz

Značky