Erasmus+: Dance through Europe: an Exchange of Pupils and Ideas between Five Dance Schools in Europe

Názov projektu:
Erasmus+: Dance through Europe: an Exchange of Pupils and Ideas between Five Dance Schools in Europe
Meno aktéra:
Súkromné konzervatórium, Zádielska 12, Košice
Partneri:

Koordinátor projektu:
HAVO/VWO VOOR MUZIEK EN DANS, Rotterdam, Holandsko
Partneri:
ESCOLA ARTÍSTICA DE DANCE DO CONSERVATÓRIO NACIONAL, Lisabon, Portugalsko
ISIS “NICCOLINI-PALLI” Livorno, Taliansko
SKOLA ZA BALET I RITMIKU, Záhreb, Chorvátsko
SÚKROMNÉ KONZERVATÓRIUM, ZÁDIELSKA 12, KOŠICE, Slovensko

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb
Úroveň vzdelávania:
SŠ, konzervatórium, odbor Tanec
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Umenie, Inovácie
Región:
Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Rotterdam, Záhreb, Livorno, Lisabon, Košice
Obdobie realizácie:
v procese realizácie, Pôvodne mal projekt trvanie od 1.9. 2018 do 31.8. 2020. Z dôvodu Covid 19 získal predĺženie do 31.8. 2021
Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Sninská, ArtD.
E-mail:
katarina.sninska@skke.sk
Telefón:
421 918560030

Popis projektu

Tanec komunikuje bez slov a je skutočným univerzálnym jazykom. Budúca profesionálna perspektíva študentov tanca je štandardne medzinárodná. Schopnosť žiť, pracovať a prosperovať v rôznych spoločnostiach a v rôznych kultúrnych (tanečných) prostrediach je pre život tanečníka kľúčová. Medzinárodná pracovná oblasť profesionálneho tanca je vysoko konkurenčná. Projekt „Dance through Europe: an Exchange of Pupils and Ideas between Five Dance Schools in Europe“ sú školské výmenné partnerstvá formou krátkodobých výmenných stáží študentov a pedagógov 5 európskych konzervatórií z Holandska, Portugalska, Chorvátska, Talianska a Slovenska. Cieľom medzinárodných výmen je proces nevyhnutného osobného rastu študentov odboru Tanec a rozvoj ich zručností potrebných na úspech v uplatnení sa v domácej i zahraničnej profesionálnej tanečnej platforme v medzinárodnej konkurencii.

Príbeh spolupráce

Počas prebiehajúcej aktivity sa študenti zúčastnili tanečných výskumných workshopov, umeleckých koučingov, seminárov a diskusií, predstavení, aktívne naštudovali repertoár renomovaného choreografa a riaditeľa Royal Ballet Féhervár Attilu Egerháziho (Maďarsko, https://www.fehervaribalett.hu/en/) a Alberta Pottiho (Taliansko, https://www.youtube.com/channel/UCxAeE1i9WTwlz8xMREQL2mg) - choreografa Otrebla Jr. dance company v Taliansku a ambasádora univerzity CODARTS, Rotterdam. Aktivity projektov boli integrované do bežných aktivít škôl. Benefitom uskutočnených aktivít pre zapojených účastníkov bolo získanie nových odborných zručností a spôsobilosti na európskej úrovni. Zúčastnení spoznávali úroveň a systém tanečného vzdelávania na Slovensku, v Holandsku, v Taliansku, Chorvátsku, Portugalsku. Pedagógovia si vymieňali poznatky z edukačných metód a inovačných postupov. Výsledkom jednej z aktivít bolo spoločné tanečné predstavenie v Košiciach: žiakov HMD Rotterdam a nášho Súkromného konzervatória. Okrem umeleckého a odborného prínosu účastníci získavali informácie o partnerskej krajine - jej histórii, kultúre, školstve. Posilnila sa úroveň komunikácie v anglickom jazyku nielen v neformálnej ale i v odbornej oblasti. Záverom projektu bude aktivita s názvom Sympózium, ktorá okrem rozsiahlej diskusie zahŕňa aj spoločné predstavenie zúčastnených škôl projektu v Rotterdame. Zaradenie Súkromného konzervatória, Zádielska 12, Košice do projektu Erasmus + podporilo proces osobného rastu a rozvoja zručností študentov potrebných na úspech na talentových skúškach na vysoké školy alebo v konkurze do profesionálnych súborov doma i v zahraničí. Umiestnením študentov do „cudzieho prostredia“ sa podporila schopnosť ich adaptability v novom prostredí, „dravosť“ v preukázaní svojich tanečných schopností a spôsobilostí v „simulovanom konkurenčnom“ prostredí, rozvinula sa ich schopnosť koncentrácie pri získavaní nových poznatkov, kritické myslenie, psychická vyspelosť, jazyková zručnosť. Výmenný pobyt a hosťovanie nemalým percentom zvýšili ich cieľavedomosť a schopnosť zadefinovať svoj profesijný cieľ. Študenti získali schopnosť efektívne využívať komunikáciu ako prostriedok na udržanie kontaktu so svojím prostredím a ľuďmi v tomto prostredí a tak môžu byť schopní vytvárať siete (budúcich profesionálnych) tanečníkov. Z pohľadu sprevádzajúcich pedagógov išlo o zdokonaľovanie profesijných kompetencií a rozvíjanie a podporu ich kľúčových kompetencií pre výkon pedagogickej činnosti v tanečnom umení. Učitelia získavali vedomosti z tanca a tanečného vzdelávania v daných krajinách, zdokonaľovali svoje komunikačné schopnosti, učili sa lepšie zaobchádzať s medzikultúrnou rozmanitosťou. Svoje poznatky zdieľali v rámci učiteľského tímu a vkladali do učebných osnov. Výmeny navyše položili základ pre trvalé výmeny najlepších postupov medzi partnerskými školami. Prispeli k modernizácii učebných osnov a zvýšeniu zamerania na internacionalizáciu a interkulturalizmus.

Odkaz realizátorov projektu

Vďaka vysokej úrovni aktivít a funkčnej spolupráce projektu sme boli zaradení do nového projektu Erasmus + s názvom" Innovation in dance education". Koordinátor: Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder voortgezet onderwijs te Rotterdam e.o , Holandsko, partnerské školy: Rotterdam, Cannes, Madrid, Lisabon, Košice. Termín realizácie 2020-2022.

Značky