Erasmus +: „Innovation in dance education“

Názov projektu:
Erasmus +: „Innovation in dance education“
Meno aktéra:
Súkromné konzervatórium, Zádielska 12, Košice
Partneri:

Koordinátor projektu:
Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder voortgezet onderwijs te Rotterdam e.o, Holandsko
Partneri:
Escola de Dança Lisbon do Conservatório Nacional, Portugalsko
Pôle National Supérieur de Danse,Cannes, Francúzsko
Royal Conservatory of Dance Mariemma, Madrid, Španielsko
Súkromné konzervatórium, Zádielska 12, Košice, Slovensko

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a svet práce, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb
Úroveň vzdelávania:
SŠ, konzervatórium, odbor TANEC
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Umenie, Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Zdravie a wellbeing, Inovácie
Región:
Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Rotterdam, Lisabon, Cannes, Madrid, Košice
Obdobie realizácie:
v procese realizácie, Termín realizácie 2020-2022. Projekt je z dôvodu Covid 19 predĺžený do roku 2023.
Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Sninská, ArtD.
E-mail:
katarina.sninska@skke.sk
Telefón:
421 918560030

Popis projektu

Projekt „Innovation in dance education“ je v poradí druhým projektom, do ktorého nás zapojila naša dlhoročná partnerská škola HMD Codarts Rotterdam z Holandska. Termín realizácie 2020-2022. (Z dôvodu Covid 19 je projekt predĺžený do roku 2023.) Tento projekt si kladie za cieľ spojiť počas dvoch rokov žiakov, učiteľov a zamestnancov 5 – tich európskych tanečných škôl. V štruktúrovanej sérii výmen študujeme, diskutujeme a prežívame najdôležitejšie aspekty vzájomného tanečného vzdelávania. Aktivity vykonávame v medzinárodnom kontexte, pričom vychádzame z úspešného projektu 2018-2020 „Dance through Europe: an exchange of pupils and ideas between five dance schools in Europe“. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť tanečné vzdelávanie našich žiakov prekonaním rozdielov medzi klasickým a súčasným tancom. Špeciálne sa zameriava na tri aspekty tanečného vzdelávania: 1. Obsahové a výkonové štandardy, 2. Zdravie, 3. Talent skauting.

Príbeh spolupráce

Projekt "Innovation in dance education" vychádza a opiera sa o úspešné aktivity a funkčnú spoluprácu v predchádzajúcom spoločnom projekte "Dance through Europe: an exchange of pupils and ideas between five dance schools in Europe" , do ktorého nás zapojila naša dlhoročná partnerská škola HMD Codarts Rotterdam z Holandska. V tomto projekte sme zaradení spolu so školami z Livorna, Lisabonu, Záhrebu a Rotterdamu. Druhý projekt "Innovation in dance education" nám priniesol dvoch nových partnerov – okrem Rotterdamu a Lisabonu aj tanečné konzervatóriá z Cannes a Madridu. Z dôvodu pandemickej situácie sa projekt rozbieha online formou. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť tanečné vzdelávanie žiakov prekonaním rozdielov medzi klasickým a súčasným tancom. V tanečnom svete za posledné roky prebehol zásadný posun: klasický balet a súčasný tanec sa kedysi striktne oddeľovali, ale deliace čiary sa zmenšili. Repertoár súčasného tanca zaraďuje väčšina klasických baletných spoločností a súčasný tanec využíva ako tréningovú metódu klasické baletné techniky. V dôsledku toho musí tanečné vzdelávanie prekonať aj priepasť medzi klasickým a súčasným tancom. Vznikajúce zmeny v súbore kľúčových kompetencií študentov, tanečníkov si vyžadujú inováciu tanečných osnov, nové vedomosti o životospráve a hľadaní talentu, ktorý najlepšie vyhovuje požiadavkám tanečného interpreta. Na projekte sa zúčastnia žiaci vo veku od 15 do 18 rokov. Počas výmen sa bude konať kombinácia vzdelávacích, sociálnych a kultúrnych aktivít. Vzdelávacie aktivity pozostávajú z rôznych tanečných hodín, ako sú balet, súčasný tanec, improvizácia a štúdium repertoáru. Vo všetkých triedach sa zúčastnia hosťujúci a hostiaci žiaci spoločne. Hostiteľský partner zorganizuje návštevy profesionálnych predstavení a spoločností v hostiteľskej krajine a predstavenie miestnej kultúry. Sprievodní učitelia budú zabezpečovať hodiny a aktívne trénovať a viesť žiakov počas výmenných týždňov. Ich zistenia a získané vedomosti z pozorovania výziev hostí a hostí v triedach sa vyhodnotia počas spoločných stretnutí. Spoločné stretnutia a sympózium podporia úplnú účasť, zabezpečia dokumentáciu a urýchlia začlenenie získaných poznatkov do učebných osnov škôl. Tím lektora J. Stubbe (performing arts medicine) sa bude podieľať na projekte na podporu šírenia vedomostí, implementácie výskumného programu a zdieľania nástrojov a postupov v oblasti zdravia a pohybu. Počas výmen budú zapojení do diania aj externí partneri: Scapino Ballet Rotterdam a choreografi pracujúci s programami BA Dance a partnerskými školami. Budú spolupracovať pri naštudovaní repertoáru s výmennými žiakmi a počas angažmánov poskytnú prehľad o príslušnej profesionálnej tanečnej krajine. Talent skauting sa bude rozvíjať a rozširovať v úzkej súvislosti s oblasťou komunitného tanca. Ich pohľady na prístup a zapojenie talentov z rôznych a niekedy zložitých sociálno-ekonomických prostredí sú základné pre zlepšenie vyhľadávania talentov pre všetkých partnerov. Projekt prispeje k tvorbe európskej sieti tanečných škôl.

Odkaz realizátorov projektu

Sme hrdí, že máme možnosť reprezentovať slovenské stredné tanečné školstvo vo významnej medzinárodnej spolupráci.