Erasmus+ KA1 „Otvorení pre Európu“

Názov projektu:
Erasmus+ KA1 „Otvorení pre Európu“
Meno aktéra:
Mgr. Zuzana Nemčoková/SOŠ služieb Levice
Partneri:

Zamestnávatelia v ČR, Praha

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a svet práce, Jazyk a komunikácia, praktická príprava
Úroveň vzdelávania:
SŠ, CŽV
Forma vzdelávania:
Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Inovácie, praktické zručnosti
Región:
Česká republika
Lokalita:
Česká republika, Praha
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
PaedDr. Iveta Pomothyová
E-mail:
zastupca.ovy@soslevice.sk
Telefón:
421 911720635

Popis projektu

V projekte sa realizujú dve vzdelávacie mobility: 1. mobilita – odborná stáž pre 8 pedagogických zamestnancov – učiteľov odborných predmetov, majstrov odbornej výchovy v odboroch kaderník, hotelová akadémia, grafik digitálnych médií, hotelová akadémia. Mobilita učiacich sa PZ v OVP je zameraná predovšetkým na rozvoj kompetencie plánovania a realizácie vlastného profesijného rastu a sebarozvoja, kompetencie stotožniť sa s profesijnou rolou a so školou, kompetencie multikultúrnej odbornej a jazykovej komunikácie, kompetencie odborných zručností, kompetencie využiť svoje osobnostné a odborné predpoklady na rozvoj svojej profesijnej kariéry. Pedagogickí zamestnanci počas odbornej stáže pozorujú prácu zamestnancov v organizáciách ich odborného zamerania, sledovali nové trendy v odbore, organizáciu prevádzky, organizáciu práce, nové a iné techniky, nové technológie, nové materiály, porovnávajú legislatívu v odbore. Vzdelávacie výstupy z odbornej stáže pedagogických zamestnancov sú správy z odbornej stáže, implementácia výstupov do školského vzdelávacieho programu v daných odboroch, implementácia výsledkov vo výchovno-vzdelávacieho procesu, realizácia otvorených hodín. 2. mobilita – odborná stáž učiacich sa v OVP – žiakov, ako iná forma odborného výcviku, zahŕňa tri mobility prebiehajúce 14 dní v troch turnusoch. V každom turnuse sa zúčastní odbornej stáže 10 žiakov, žiaci študijného odboru kozmetik, II. a III. ročník, žiaci učebného odboru kaderník, II. a III. ročník, žiaci študijného odboru grafik digitálnych médií IV. ročník, žiaci študijného odboru hotelová akadémia III. ročník. Ciele projektu a kľúčové oblasti zlepšenia v mobilite učiacich sa jednotlivcov – žiakov v OVP sú: – doplnenie a zvýšenie, skvalitnenie, odborných vedomostí, novej a inej odbornej terminológie na konkrétnom pracovisku formou pozorovania (job shadowing) v konkrétnej téme, v súlade s učebnými osnovami odborného výcviku (OVY) a odborných predmetov (OP), – automatizácia zručností, ktoré už ovládajú a porovnávanie pracovných postupov, nácvik nových a iných, špecifických praktických zručností, charakteristických pre konkrétne pracovisko, ako formy odborného výcviku ( work – based learning), osvojené počas odbornej stáže na pracovisku v konkrétnej téme, v súlade s učebnými osnovami OVY a OP, v rozsahu ktorý nie je možné realizovať v školských podmienkach, iba na profesionálnych pracoviskách, priamo v pracovnom procese, – rozvoj a skvalitnenie sociálnej, komunikačnej, jazykovej kompetencie účastníkov, – rozvoj a zvýšenie kompetencie samostatne a predovšetkým tvorivo pracovať, – rozvoj a zvýšenie IKT kompetencií.

Príbeh spolupráce

Spoluprácu sme nadviazali prostredníctvom odporúčania školy, ktorá už spolupracovala s agentúrou v Prahe. Oslovili sme agentúru do spolupráce a vypracovali projekt. Agentúra zabezpečila umiestnenie účastníkov projektu k zamestnávateľom. Postupne sme realizovali odbornú stáž pedagogických zamestnancov v odboroch hotelová akadémia, barbier, grafik digitálnych médií, a žiakov v odboroch kaderník, kozmetik, grafik digitálnych médií, v prvom turnuse. Nasledovalo prerušenie a predĺženie projektu vzhľadom na situáciu COVID 19. Všetci účastníci odbornej stáže pedagogických zamestnancov absolvovali počas piatich pracovných dní návštevu pracovísk zamestnávateľov, v barber salóne, v hotelových zariadeniach, v propagačnom štúdiu. Pozorovali prácu (job shadowing) zamestnancov, podľa možnosti sa do práce aktívne zapájali. Na pracovisku im bol pridelený mentor, ktorý ich sprevádzal a usmerňoval počas celej odbornej stáže a vypĺňal a potvrdzoval v závere odbornej stáže hodnotiaci list účastníka vzdelávacej mobility. Odborná stáž žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave prebiehala ako druhá v poradí. Žiaci absolvovali odbornú stáž v kaderníckych a v kozmetických salónoch, v propagačných štúdiách, v súlade s prihláškou projektu a učebnými osnovami. Boli prítomní na pracoviskách v rôznom časovom období, podľa požiadavky zamestnávateľov, so začiatkom pracovnej doby individuálne. Vo večerných hodinách sa organizovalo spoločné stretnutie celej skupiny so sprevádzajúcou osobou, diskutovalo sa o priebehu dňa a prebiehalo zhodnotenie aktivít, ktoré počas dňa vykonávali a pripravovala sa organizácia nasledujúceho dňa. Sprevádzajúca osoba priebežne monitorovala prácu účastníkov na jednotlivých pracoviskách a pomáhala pri transfere účastníkov na pracoviská najmä v prvých dňoch odbornej stáže. Žiaci na pracoviskách sledovali prácu zamestnancov a zapájali sa do práce podľa inštrukcií mentora, ktorý ich sprevádzal a usmerňoval počas celej odbornej stáže, vypĺňal a potvrdzoval hodnotiaci list účastníka vzdelávacej mobility a Europass – mobilita potvrdenie o absolvovaní stáže u zamestnávateľa. Sprostredkovateľská agentúra priebežne zisťovala spokojnosť účastníkov a aj zamestnávateľov, zároveň riešila všetky požiadavky. Absolventi odbornej stáže, pedagogickí zamestnanci, odprezentovali priebeh odbornej stáže svojim kolegom na zasadnutiach predmetových komisií, žiakom a majstrom odbornej výchovy. Žiaci prezentovali zážitky a nové zručnosti svojim spolužiakom.

Odkaz realizátorov projektu

Zapojenie sa do projektov je nenahraditeľná skúsenosť pre žiakov aj pedagogických zamestnancov. Napriek administratívnej a organizačnej náročnosti projektov, je dôležité nebáť sa a zapojiť sa.