Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu „Učíme sa pre prax“

Názov projektu:
Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu „Učíme sa pre prax“
Meno aktéra:
Ing. Magdaléna Gajdošová, Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Bardejov
Partneri:

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Bratislava

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy)
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
Česká republika
Lokalita:
Česká republika
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Ing. Magdaléna Gajdošová
E-mail:
m.gaj61@gmail.com
Telefón:
421 915903773
Web:

Popis projektu

Cieľom projektu je podpora zvyšovania kvality odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie s dôrazom na čitateľskú, prírodovednú gramotnosť, jazykové, IKT zručnosti, finančnú gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Realizácia projektu pozostáva z jednej hlavnej aktivity: „Zvyšovanie PISA gramotnosti vo vzdelávaní v súlade s požiadavkami trhu práce“.