Erasmus+,„Chceme viac vedieť a poznať“

Názov projektu:
Erasmus+,„Chceme viac vedieť a poznať“
Meno aktéra:
Obchodná akadémia Poprad
Partneri:

ACD College London, zamestnávatelia v Londýne

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Jazyk a komunikácia, odborné vzdelávanie a príprava
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
odborné vzdelávanie, jazykové kompetencie, multikultúrne prostredie
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Londýn, Veľká Británia
Obdobie realizácie:
2018
Kontaktná osoba:
Mgr. Natália Ivanková
E-mail:
nataliaivankova01@gmail.com
Telefón:
Web:

Popis projektu

Vo februári 2018 sa 13 študentov a 2 sprevádzajúce učiteľky zúčastnili na odbornej stáži v Londýne v rámci projektu Erasmus+. Odbornú stáž absolvovali žiaci študijného odboru obchodná akadémia a služby v cestovnom ruchu na pracoviskách firiem podľa zamerania ich študijného odboru, napr. v cestovných kanceláriách, účtovníckych firmách, realitných kanceláriách a pod. Žiaci počas odbornej stáže nadobudli nové odborné vedomosti a zručnosti, zdokonalili svoje jazykové znalosti v komunikácii v anglickom jazyku, mali možnosť pôsobiť v multikultúrnom prostredí.

Príbeh spolupráce

Na začiatku prípravy projektu sme nadviazali spoluprácu s firmou ACD College v Londýne, ktorá sa dlhodobo venuje sprostredkovateľskej činnosti v rámci projektov. Firma ACD College nám sprostredkovala zamestnávateľov v Londýne, na pracoviskách ktorých žiaci absolvovali odbornú stáž. Pomohla nám zabezpečiť ubytovanie, stravovanie a ďalšie služby pre účastníkov odbornej stáže. Spoluprácu hodnotíme ako veľmi dobrú.