Europrax pre budúcnosť

Názov projektu:
Europrax pre budúcnosť
Meno aktéra:
Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice
Partneri:

ShipCon Limassol, Cyprus
Anatolia Mobility, Antalya, Turecko

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Digitalizácia
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Jazyk a komunikácia
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice ShipCon Limassol, Cyprus Anatolia Mobility, Antalya, Turecko
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Ing. Alena Krtíková
E-mail:
krtikova@gmail.com
Telefón:

Popis projektu

Projekt Europrax pre budúcnosť (program Erasmus+) ponúka dvojtýždňové odborné stáže pre 24 žiakov zo študijných programov Marketing v turizme, Logistika a špedícia v doprave, Informačné a telekomunikačné technológie. Je založený na myšlienke, že „kvalitná prax v Európe môže byť základom lepšej pracovnej i osobnej budúcnosti žiaka“. Pri hľadaní hostiteľských krajín a organizácií sa škola orientovala na multikultúrne destinácie Limassol, Cyprus, a Antalya, Turecko s kvalitnými službovými odvetviami. Žiaci budú praxovať v oblasti turizmu, logistiky, hromadnej dopravy, informačných technológií, regionálnej samosprávy. Projekt umožní získanie nových vedomostí a zručností vo svojom odbore, ich zdieľanie s rovesníkmi, podporí neformálne a informálne učenie sa, upevní sebadôveru, rozvoj mäkkých zručností a kompetencií pre aktívne občianstvo, validuje získané zručnosti cez Europass Mobilita.

Príbeh spolupráce

Projekt je prínosom pre všetkých účastníkov aj zapojené organizácie, nakoľko podnieti príležitosti a podporí motiváciu k celoživotnému učeniu sa. Predstavuje významný benefit a pridanú hodnota k štúdiu v našej škole. Zapojí do mobilít aj žiakov zo znevýhodneného prostredia a žiakov s poruchami učenia a správania. Certifikáty zo stáží zvýšia šance absolventov zamestnať sa doma i v zahraničí. Pedagogický sprievod získa materiály z pracovísk pre svoj profesionálny a osobný rast a nové skúsenosti s praktickými a logistickými aspektmi vzdelávacej mobility. Škola si rozšíri kapacitu pre európsku dimenziu vo vzdelávaní, môže inovovať obsah svojich vzdelávacích programov. Projekt rozšíri existujúcu sieť zahraničných partnerov a zatraktívni imidž a postavenie školy v konkurenčnom prostredí na trhu vzdelávania v meste a regióne, čo môže znamenať zvýšenie záujmu žiakov ZŠ a verejnosti o štúdium v našej škole. Profitovať z výsledkov projektu budú aj prijímajúce a sprostredkovateľské organizácie prostredníctvom výmeny skúseností v sektore odborného vzdelávania so stredoeurópskou krajinou, nových pohľadov a názorov mladých stážistov na riešenie úloh v podnikoch, získania nových skúseností s organizáciou vzdelávacej mobility, uznávania a validácie kompetencií stážistov získaných počas stáží, spoločnej komunikácie medzi Slovenskom, Tureckom, Cyprom s perspektívou ďalšej spolupráce s rámci dlhodobého partnerstva.