[wpml_language_selector_widget]

EXPE-EXEFUN: Experimentálne overovanie programov na stimuláciu exekutívnych funkcií slaboprospievajúceho žiaka (na konci 1. stupňa školskej dochádzky) – kognitívny stimulačný potenciál matematiky a slovenského jazyka/APVV

Názov projektu:
EXPE-EXEFUN: Experimentálne overovanie programov na stimuláciu exekutívnych funkcií slaboprospievajúceho žiaka (na konci 1. stupňa školskej dochádzky) – kognitívny stimulačný potenciál matematiky a slovenského jazyka/APVV
Meno aktéra:
Iveta Kovalčíková/Prešovská univerzita
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Jazyk a komunikácia, matematika
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Spoločenskovedné odbory
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Jarovnice, Chminianske Jakubovany, Svinia, Abramovce, Prešov
Obdobie realizácie:
2017, 2018, 2019
Kontaktná osoba:
Iveta Kovalčíková
E-mail:
iveta.kovalcikova@unipo.sk
Telefón:
421 905566790

Popis projektu

Zámerom projektu bolo vyvinúť a experimentálne overiť programy na stimuláciu exekutívnych funkcií slaboprospievajúceho žiaka (na konci 1. stupňa školskej dochádzky). Boli vyvinuté 2 pôvodné kognitívne stimulačné programy v doméne matematika (EXEFUN-MAT) a slovenský jazyk (EXEFUN-SLOV). Programy sú cielené na optimalizáciu kvality/využívania rozsahu operačnej pamäte, kvality kontroly pozornosti, kvality sebaregulácie a kognitívneho plánovania slaboprospievajúceho žiaka. Hlavnou metódou testovania hypotéz bol experiment v pre-test/post-test formáte, s tromi podmienkam/skupinami: jednou experimentálnou a dvomi kontrolnými/kontrastnými.

Príbeh spolupráce

Spolupráca, učiteľov, študentov, riaditeľov, výskumníkov a CPPPaP