Fulbrightov program

Názov projektu:
Fulbrightov program
Meno aktéra:
Obchodná akadémia Zlaté Moravce
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Jazyk a komunikácia
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Spoločenskovedné odbory
Región:
Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
Zlaté Moravce
Obdobie realizácie:
2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Ing. Eva Horná
E-mail:
oa.zmoravce@gmail.com
Telefón:
421 376421904

Popis projektu

Slovenské stredné školy majú možnosť uchádzať sa o lektora/asistenta výučby anglického jazyka na jeden školský rok.

Príbeh spolupráce

Asistenti výučby angličtiny majú zvyčajne ukončené štvorročné bakalárske štúdium v oblastiach ako napr. angličtina, história, americká literatúra, výučba angličtiny ako cudzieho jazyka/lingvistika. Okrem toho sa vyžaduje aj praktická skúsenosť s vyučovaním amerických reálií alebo anglického jazyka. Vo väčšine prípadov asistent ale nemá praktické skúsenosti s učením v inej krajine. Lektori/asistenti môžu na školách pôsobiť maximálne 10 mesiacov, pričom podmienkou je nástup na začiatku školského roka. Znalosť slovenského jazyka sa nevyžaduje. Na základe finančných prostriedkov, ktoré má Komisia na daný školský rok k dispozícii, zvyčajne môže do každého VÚC umiestniť jedného lektora/asistenta. Škola môže zapojiť lektora/asistenta do výučby anglického jazyka maximálne na 15 vyučovacích hodín týždenne. Lektor/asistent spolupracuje na hodinách s učiteľom angličtiny alebo mu môže byť prenechaná zodpovednosť za samostatné vyučovanie.