Globálne vzdelávanie

Názov projektu:
Globálne vzdelávanie
Meno aktéra:
Ambrela
Partneri:

Členské organizácie Ambrely

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Financovanie vzdelávania, Vzdelávacia politika, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a príroda
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ, VŠ, CŽV
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Spoločenskovedné odbory, Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Naprieč Slovenskom - lokality a prehľad o nich majú naše členské organizácie.
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Jakub Žaludko
E-mail:
jakub.zaludko@ambrela.org
Telefón:

Popis projektu

Ambrela je strešná organizácia mimovládnych organizácií, ktoré realizujú globálne vzdelávanie na Slovensku. Globálne vzdelávanie otvára myseľ a oči ľudí voči komplexnej realite sveta a prebúdza potrebu prispieť k väčšej spravodlivosti, rovnosti, udržateľného a dôstojného spôsobu života pre všetkých.

Príbeh spolupráce

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela sa formovala postupne od roku 1998. V roku 2003 bola založená 15 zakladajúcimi členmi ako záujmové združenie právnických osôb a oficiálne zaregistrovaná na Obvodnom úrade v Bratislave. V tom istom roku sa stala jedným zo zakladajúcich členov Konfederácie európskych mimovládnych rozvojových a humanitárnych organizácií (CONCORD). V máji 2010 bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi MZV SR a PMVRO, ktoré uznalo združenie za oficiálneho partnera MZV SR pri pripomienkovaní a príprave kľúčových dokumentov týkajúcich sa rozvojovej politiky a rozvojovej spolupráce a definovalo všeobecný rámec spolupráce v oblasti poskytovania rozvojovej a humanitárnej pomoci. Synchrónne s rozvojom ekosystému ODA SR sa Ambrela podieľala v priebehu rokov svojho fungovania aj o rozvoj globálneho vzdelávania a hodnotového vzdelávania na Slovensku. V súčasnosti združuje a zastupuje viac ako 10 najaktívnejších organizácií na Slovensku aktívnych v tejto oblasti vzdelávania. Ambrela je taktiež členom európskych sietí Bridge 47 Network a siete CONCORD Europe, kde sa snaží lobovať za čo najlepšie politiky a programové nastavenie na podporu globálneho a hodnotového vzdelávania na úrovni EÚ inštitúcií.