Grantový program – „Podaj mi ruku“ 2021

Názov projektu:
Grantový program – „Podaj mi ruku“ 2021
Meno aktéra:
Odbor školstva a športu ŽSK
Partneri:

Ciele projektu:
Financovanie vzdelávania, podpora mládežnickej komunity
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Zdravie a pohyb
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Zdravie a wellbeing, Inovácie
Región:
Žilinský samosprávny kraj
Lokalita:
Žilinský samosprávny kraj - SŠ v ZP ŽSK
Obdobie realizácie:
v procese realizácie, Výzva od januára 2021
Kontaktná osoba:
Martina Gajdárová
E-mail:
martina.gajdarova@zilinskazupa.sk
Telefón:
Web:
-

Popis projektu

Cieľ programu: – podpora školskej komunity so zameraním na vytvorenie prostredia „zdravej školy“, – podpora mládeže, mládežníckej politiky v kraji, – podpora neformálneho vzdelávania mládeže, pedagógov, – podpora tvorivosti a podnikavosti mládeže, pedagógov, – podpora nachádzania nových riešení vo vymedzených oblastiach – komunitný život mládeže, – podpora budovania tvorivého a inšpiratívneho prostredia s cieľom predchádzať vzniku negatívnych sociálno-patologických javov, – podpora hľadania možností a riešení pri už vzniknutých negatívnych javoch v škole. Finančné prostriedky sú určené na podporu komunitného života mládeže, a to napr. vytvorením zázemia pre fungovanie žiackej školskej rady, školskej klubovne, zveľadenie vonkajšieho priestoru pre stretávanie mladých, školský coworkingový priestor a materiálno – technické zabezpečenie týchto priestorov.