Hlas mladých 2020

Názov projektu:
Hlas mladých 2020
Meno aktéra:
Rada mládeže Prešovského kraja
Partneri:

Prešovský samosprávny kraj

Ciele projektu:
Sieťovanie, participácia mládeže
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a spoločnosť
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Spoločenskovedné odbory
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Prešovský kraj
Obdobie realizácie:
2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Marianna Potanovičová
E-mail:
rmpk@rmpk.sk
Telefón:

Popis projektu

Cieľom projektu je posilniť činnosť, sieťovanie a dialóg jednotlivých zastupiteľských štruktúr mládeže, najmä fungovanie žiackych školských rád (ŽŠR) v Prešovskom kraji. Primárnou cieľovou skupinou sú mladí vo veku 14 – 18 rokov, resp. aktívna mládež združená v ŽŠR, mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou. RMPK je mimovládna organizácia, ktorá tvorí sieť občianskych združení detí a mládeže, neziskových organizácií, mládežníckych parlamentov, obecných rád mládeže a neformálnych mládežníckych skupín, ktoré vyvíjajú činnosť v prospech detí a mládeže na území Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Našou víziou je aktívna mládež, ktorá bude žiť kvalitný a plnohodnotný život v kraji. Mládež, ktorá využíva ponúkané príležitosti, reálne sa zapája do života na úrovni školy, komunity a pod., iniciuje pozitívne zmeny, participuje na zmenách života mladého človeka. Naším poslaním je podnecovať mládež k aktivite prostredníctvom vytvárania príležitostí a zabezpečenia podmienok k jej sebarealizácii.

Odkaz realizátorov projektu

RMPK je strešnou organizáciou pre 13 členských organizácií, ktoré vyvíjajú činnosť v prospech detí a mládeže v jednotlivých okresoch Prešovského kraja. RMPK tak tvorí spoločnú komunikačnú platformu mládežníckych organizácií voči Prešovskému samosprávnemu kraju. Pod koordináciou RMPK vykonáva činnosť aj Stredoškolský parlament PSK, ktorý zastupuje hlas žiackych školských rád (ŽŠR) stredných škôl v Prešovskom kraji a jeho hlavným cieľom je reprezentovať žiakov stredných škôl vo vzťahu k Predsedovi a zastupiteľstvu samosprávneho kraja. Návrhy, podnety a stanoviská mladých predkladajú členovia SP PSK Predsedovi PSK pravidelne, 2x do roka. RMPK zastrešuje svojimi aktivitami miestnu a lokálnu úroveň (žiacka a miestna samospráva) a regionálnu úroveň (Stredoškolský parlament PSK a členské organizácie RMPK).