Hodnotenie kvality vzdelávania (HKV); Zvyšovanie kvality vzdelávania (ZKV)

Názov projektu:
Hodnotenie kvality vzdelávania (HKV); Zvyšovanie kvality vzdelávania (ZKV)
Meno aktéra:
Romana Kanovská/Národný ústav certifikovaným meraní/aktivita 1.4 Indikátory kvality vzdelávania
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy)
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, autoevaluácia škôl
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
sledovanie kvality vzdelávania
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Základné a stredné školy Slovenska
Obdobie realizácie:
do roku 2014, 2015, HKV: 2010-1013; ZKV 2013-2015
Kontaktná osoba:
Romana Kanovská, riaditeľka NÚCEM
E-mail:
romana.kanovska@nucem.sk
Telefón:
421 0268260101

Popis projektu

Indikátory kvality vzdelávania v prvom projekte (HKV) boli operacionalizované v spolupráci s 30 strednými školami, v druhom projekte (ZKV) boli ďalej rozvíjané, skúmané a pilotované na 78 základných školách 82 gymnáziách s cieľom elektronického testovania/merania kvality vzdelávacieho prostredia a podmienok kvalitného vzdelávania a automatizovaných reportov pre zapojené školy s úmyslom umožniť všetkým školám overovať svoje vlastné podmienky a výsledky vzdelávania. Boli overované 1. študijné predpoklady žiakov: Socioekonomický a kultúrny status žiaka, Motivácia žiaka k učeniu, Test všeobecných intelektových schopností žiaka 2. podmienky školy: Inkluzívnosť žiakov, Inkluzívnosť učiteľov, Klíma pedagogického zboru, Klíma školy, Klíma triedy, Interakčný štýl riaditeľa, Interakčný štýl učiteľa 3. vzdelávací výkon žiaka a školy: pridaná hodnota vo vzdelávaní žiaka, Pridaná hodnota Výstup/report pre školy boli podklady z vymenovaných meraní pre autoevaluáciu školy

Príbeh spolupráce

Najcennejším prínosom projektu bolo získanie si dôvery náhodne vybraných škôl, ktoré spolupracovali čím dlhšie tým intenzívnejšie. Najviac zarážajúcim/smutným zistením bola neschopnosť dokončiť projekt = uviesť do života pre inštucionálne prekážky.