Hoteláci v Írsku/Erasmus+

Názov projektu:
Hoteláci v Írsku/Erasmus+
Meno aktéra:
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
Partneri:

Zamestnávatelia v hoteloch a reštauráciách v Írsku, sprostredkovateľská organizácia Your International Training

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Jazyk a komunikácia, odborné vzdelávanie
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
odborné, jazykové, organizačné a sociálne kompetencie
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Írsko
Obdobie realizácie:
2020
Kontaktná osoba:
Ing. Mariana Chudíková
E-mail:
riaditelhahe@gmail.com
Telefón:

Popis projektu

Účasťou v projekte sme sledovali zlepšenie odborných, jazykových, organizačných a sociálnych kompetencií žiakov školy a aj sprevádzajúcich osôb. Cieľom bolo, aby žiaci, ale aj sprevádzajúce osoby získali skúsenosti v medzinárodnom prostredí, konfrontovali svoje teoretické a praktické poznatky, mohli pochopiť iné kultúrne vzory, zoznámiť sa s pracovným prostredím v inej krajine EÚ. Hlavnou aktivitou bol pobyt skupiny 15 účastníkov z 3 študijných odborov hotelová akadémia, kuchár a čašník/servírka na 4 týždňovej odbornej stáži v Írsku – v mesiaci február 2020.

Príbeh spolupráce

Mobilitná stáž bola zaujímavá, došlo k nadviazaniu nových kontaktov na spoluprácu. Účastníci si na vlastnej koži vyskúšali život v inej krajine, získali poznatky o inej kultúre a životnom štýle. Žiaci boli nadšení, niektorí hlavne slabší žiaci boli veľmi vďační za vytvorenú príležitosť, pretože neverili, že by vysielajúca organizácia mohla vybrať na stáž práve ich. Viedlo to k zvýšeniu ich sebavedomia. Počas stáže zistili, že sú schopní fungovať v odlišnom kultúrnom kontexte, dokážu využívať doposiaľ získané jazykové znalosti a sú schopní neustále ich zlepšovať. Pochopili, že dokážu využívať európske programy na svoj osobný profesionálny rozvoj. Získali nové kompetencie vo svojom odbore, praktické zručnosti potrebné v ich práci. Taktiež si vo významnej miere zlepšili zručnosti v práci s IKT. Stáž si zapísali aj do svojich životopisov a začali tak s vytváraním profesionálneho portfólia.

Odkaz realizátorov projektu

Projekt prispel k zvýšeniu kvality na úrovni riadenia organizácie, povedie k inovácii školského vzdelávacieho programu. Vytvoril sa priestor na spoluprácu pri rozvíjaní odobrných kompetencií so zamestnávateľmi v zahraničí.