IMPACT – Improving Academic Teaching and Internationalisation through Enhanced Competences of University Teachers

Názov projektu:
IMPACT – Improving Academic Teaching and Internationalisation through Enhanced Competences of University Teachers
Meno aktéra:
Univerzita Komenského v Bratislave
Partneri:

Masarykova univerzita, Stredoeurópska univerzita, Technická univerzita Delft, European Consortium for Political Research

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Podpora rozvoja vedy a výskumu, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Príprava a rozvoj vysokoškolských zamestnancov (vrátane doktorandov), Podpora a rozvoj vysokoškolských študentov, Vzdelávacia politika, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Jazyk a komunikácia
Úroveň vzdelávania:
VŠ, CŽV
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
Výskum a vývoj (R&D), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Spoločenskovedné odbory, Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
Bratislavský samosprávny kraj
Lokalita:
Bratislava
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Gabriela Pleschová
E-mail:
gabriela.pleschova@uniba.sk
Telefón:
421 290132051

Popis projektu

Cieľom nášho projektu je zlepšiť pedagogické kompetencie učiteľov UK a Masarykovej univerzity, ako aj ich publikačnú činnosť. Realizujeme pre nich dva kurzy: Effective teaching for internationalisation a Academic writing for Publication. Prvý kurz je dvojročný a je akreditovaný na národnej i medzinárodnej úrovni (britská SEDA) a navštevuje ho 33 učiteľov. Druhý je 2-týždňový intenzívny kurz pre 20 učiteľov. V rámci projektu pripravujeme aj portál s materiálmi pre vyučovanie zahraničných študentov a zmiešaných skupín študentov, dve štúdie o výsledkoch projektu a plán spolupráce pre skvalitnenie vyučovania na partnerských univerzitách.

Odkaz realizátorov projektu

V rámci projektu pripravujeme vznik asociácie, ktorá spojí profesionálov, ktorí sa venujú vzdelávaniu VŠ učiteľov na Slovensku.