Inšpiromat pre bezpečnú školu

Názov projektu:
Inšpiromat pre bezpečnú školu
Meno aktéra:
Ľuboslava Bieliková ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen
Partneri:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Ciele projektu:
Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a spoločnosť
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ, CŽV
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Zdravie a wellbeing, Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
Banskobystrický samosprávny kraj
Lokalita:
okresy Zvolen, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Lučenec
Obdobie realizácie:
2019
Kontaktná osoba:
Ľuboslava Bieliková
E-mail:
Telefón:
421 915830388

Popis projektu

Školy sú miesta na budovanie hodnotového systému a občianskych práv (zvlášť, keď zlyháva rodina). Na školách je formálne zriadená funkcia koordinátora výchovy k ľudským právam (VĽP). Väčšina z nich nemá potrebné zručnosti efektívne riešiť konfliktné situácie (absencia výcvikov/tréningov/edukačných programov). Problémom spoločnosti je merateľný nárast agresivity, extrémizmu, rodovej necitlivosti, posmeškov, skrytého i otvoreného šikanovania. Poznajúc potreby učiteľov a detí, využívajúc vlastné skúsenosti sme realizovali projekt, ktorý pomáha eliminovať nežiadúce správanie detí pod gesciou koordinátora VĽP. Cieľom projektu bolo realizovať zážitkový tréningový program pre koordinátorov výchovy k ľudským právam z 20 škôl regiónu, rozvíjať občianske kompetencie a životné zručnosti účastníkov programu potrebné pre elimináciu nežiaducich prejavov v škole. Zároveň do modulových aktivít zapájal členov žiackych rád (aktívna participácia žiackej školskej rady s cieľom podieľania sa na rozhodnutiach školy). Vyvrcholením projektu bola vzdelávacia regionálna konferencia a vydanie verifikovaného metodického materiálu s názvom INŠPIROMAT PRE BEZPEČNÚ ŠKOLU. Sekundárnym cieľom je dlhodobé sieťovanie rôznych typov škôl s cieľom vzájomnej podpory, spolupráce v oblasti výchovy k ľudským právam.

Príbeh spolupráce

ŠKOLA AKO MIESTO ZMENY Uvedomujeme si, že škola je priestor a čas prípravy na život, je aj obdobím postupného identifikovania hodnôt celého osadenstva. Rešpektujúc potreby učiteľov, detí, rodičov a spoločnosti, využívajúc vlastné skúseností prezentujeme projekt rozvoja potrebných zručností koordinátorov VĽP, podporujúci bezpečné prostredie, otvorené vzťahy a efektívnu spoluprácu s komunitou. V praxi sme prirodzene overovali aktivity tréningového programu variabilnými aktivitami s deťmi. Naším zámerom je spolupracovať s odbornou komunitou, získavať nové zručnosti, šíriť príklady dobrej praxe, učiť sa reflexiou. Víziou je neustála spolupráca dobre organizovaného spoločenstva škôl so sieťovaním odborníkov, vzájomná podpora i tvorba databázy zdrojov. Aktivity projektu sú zahrnuté v tréningovom programe koordinátora VĽP/učiteľa a zástupcu žiackej školskej rady na témy: Ako sa menia vzťahy v škole, keď máme odvahu robiť veci inak. Každý je unikát. Predsudky a stereotypy. Rodová rovnosť. Nálepkovanie. Týranie v rodinách. Ochrana detí. Názor nie je zákon. Rovesnícka mediácia. Budovanie triednych spoločenstiev. Zážitková exkurzia Seredské svedectvá. Škola bez hraníc. Manipulácia, polopravdy. Extrémizmus v nás. Rešpektovať a byť rešpektovaný. Prevencia rizikového správania, kyberšikanovanie. Bezpečná škola. Moja šanca. Čo môžem urobiť JA. Dohody v škole.

Odkaz realizátorov projektu

V prílohe je metodická príručka využiteľná priamo pri aktivitách etickej výchovy/ občianskej výchovy, voľnočasových podujatiach v triede, ŠKD, CVČ a i.