ITA Akadémia

Názov projektu:
ITA Akadémia
Meno aktéra:
Základná škola Hrnčiarska 1, Zvolen
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora rozvoja vedy a výskumu, Digitalizácia
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a príroda
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
Prírodovedné odbory, Inovácie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Zvolen
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Mgr. Martin Venglár
E-mail:
martin.venglar@5zszv.edu.sk
Telefón:

Popis projektu

Inovácia vzdelávania prostredníctvom zavádzania bádateľských metodík a IKT do výučby prírodovedných predmetov; vzdelávanie učiteľov.

Príbeh spolupráce

Pre projekt IT Akadémia pôsobím na našej škole ako koordinátor. Projekt nám priniesol viaceré príležitosti: možnosť používania a overovania inovatívnych metodík v prírodovedných predmetoch, vzdelávanie učiteľov, realizáciu krúžkov a tiež materiálnotechnické zázemie - vytvorenie laboratória. S realizáciou projektu som spokojný.