iZUŠ – špecializovaný informačný systém pre riadenie ZUŠ

Názov projektu:
iZUŠ – špecializovaný informačný systém pre riadenie ZUŠ
Meno aktéra:
Senzio s.r.o., Ing. Andrej Valuch, konateľ firmy
Partneri:

Štátna školská inšpekcia a Ministerstvo školstva SR

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Riadenie a manažment škôl, Digitalizácia, Riešenie krízovej situácie počas pandémie Covid 19, Financovanie vzdelávania, Sieťovanie, Rozvoj tematického vzdelávania (ITV - integrované tematické vzdelávanie)
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, zvyšovanie praktických IKT zručností ped. a neped. pracovníkov ZUŠ
Úroveň vzdelávania:
výhradne na základné umelecké školy
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces), zameriava sa na zvyšovanie IKT zručností pedagogických a nepedagogických pracovníkov ZUŠ
Kľúčové slová:
Umenie, Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, celé Slovensko
Lokalita:
na území celej Slovenskej republiky, od Bratislavy po Košice
Obdobie realizácie:
do roku 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, v procese realizácie, systém sa na slovenských základných umeleckých školách intenzívne implementuje už od roku 2012
Kontaktná osoba:
Ing. Andrej Valuch
E-mail:
andrej.valuch@izus.sk
Telefón:
421 911747432

Popis projektu

Špecializovaný informačný systém pre riadenie základných umeleckých škôl. Pomáha digitalizovať všetky riadiace, personálne, školské oblasti fungovania ZUŠ a intenzívne napomáha k lepšej komunikácií školy voči žiakom a rodičom. Školy, ktoré zaviedli systém iZUŠ na svojich školách a už dlhšie ho používajú uvádzajú celkové zlepšenie chodu a riadenia svojej školskej organizácie. Štátna inšpekcia uvádza zlepšenie riadenia a kontroly dodržiavania školskej legislatívy, ktorú systém iZUŠ kontroluje na dennej báze. V súčasnosti tento systém používa 35% ZUŠ na Slovensku, 130 škôl. Cieľom je tento projekt dostať na väčšinu škôl a začať vytvárať edukačné systematické prostredie na zlepšovanie úrovne a kvality základných umeleckých škôl na Slovensku. Softvér už teraz ponúka moduly na zastrešenie celej umeleckej oblasti, umelecké súťaže, výmena pedagogických materiálov, medzištátna spolupráca, nakoľko projekt úspešne rozvíjame aj na základných umeleckých školách v Českej republike.

Príbeh spolupráce

Príbeh špecializovaného softvéru iZUŠ sa začal písať ešte v dobe, keď som študoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Hybnou silou tohto projektu bol silný background, ktorým bola základná umelecká škola, ktorú v roku 2006 založili moji vlastní rodičia, a v ktorej som sa systematicky angažoval od samotného začiatku. Dovolím si povedať, že ju poznám dokonale a uvedomoval som si všetky slabiny, ale aj príležitosti na rozvoj a skvalitnenie daného typu škôl na Slovensku. Tým, že nie som aktívny umelec (zažil som si ZUŠ len ako dieťa, výtvarný odbor u mamy a hudobný odbor - flauta,klarinet), ale som systémovo zmýšľajúci človek s ekonomických vzdelaním, tak mi stále viac a viac prekážalo to, ako sa učitelia v ZUŠ tvária, akí sú veľkí umelci, ale celkovo chýbal nástroj na efektívne riadenie a dozor samotného pedagogického procesu v ZUŠ, ktorý by dal priestor na jeho postupné skvalitňovanie. Nebavilo ma neustále umelcom vysvetľovať, že aj pedagogická dokumentácia, časovo tématické plány sú dôležité veci a taktiež to, že ak chcú byť uznané ako umelecké školy a nie školské zariadenie a nechcú, aby ich verejnosť považovala za krúžky, tak sa musia začať inak správať a vystupovať navonok, nielen sa tváriť, že som umelec a to stačí. Od roku 2012 sme začali ponúkať tento systém po slovenských školách a prvé osvietené školy išli do toho s nami. V súčasnosti spolupracujeme so Štátnou školskou inšpekciou pri odlaďovaní legislatívnych nejasností a s Ministerstvom školstva SR spolupracujeme v rôznych oblastiach, ako je napr. RIS rezortný informačný systém. Chceli by sme však s nimi spolupracovať viac a dávať im viacero podnetov z praxe ako umelecké školstvo posúvať rýchlejšie vpred. Veď predsa základom inovácií a pokroku je kreativita a kto lepšie podporuje v rámci siete škôl kreativitu ako základné umelecké školy. Treba sa nad tým zamyslieť a začať ZUŠ vnímať ako rovnocenného partnera, ktorý zohráva významnú úlohu pri vychovávaní všetkých generácií a dáva základné predpoklady ku všeobecnej kultúrnosti národa a spoločnosti ako takej.

Odkaz realizátorov projektu

Radi budeme spolupracovať s kýmkoľvek komu záleží na posúvaní základného umeleckého školstva vpred. Či jednotlivej , či inštitúcia, či samotné Ministerstvo školstva.