Kompetencie na dosiahnutie výchovnej synergie v škole a v školskom zariadení

Názov projektu:
Kompetencie na dosiahnutie výchovnej synergie v škole a v školskom zariadení
Meno aktéra:
Školský network o. z.
Partneri:

Metodicko-pedagogické centrum

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Riadenie a manažment škôl, Riešenie krízovej situácie počas pandémie Covid 19, Vzdelávacia politika, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ, SŠ, VŠ, CŽV
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
Výskum a vývoj (R&D), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Slovenská republika, Česká republika
Obdobie realizácie:
do roku 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Kontaktná osoba:
Ladislav Baranyai
E-mail:
laco@skolskynetwork.sk
Telefón:
421 903838702

Popis projektu

Je to program kontinuálneho vzdelávania – funkčného aktualizačného: Program/ iniciatíva má pomáhať školám zvyšovať kvalitu vzdelávania, pomáhať im získavať a zhodnocovať dáta pre budovanie optimálnej organizačnej a edukačnej kultúry; posilňovať roly všetkých aktérov tak, aby preberali zodpovednosti a vedeli spolupracovať a dosahovali výchovnú synergiu; spolupracovať s partnerskými školami a iniciatívami na národnej aj medzinárodnej úrovni; pripravovať pedagogických a odborných zamestnancov; zlepšovať spoluprácu medzi rôznymi stupňami vzdelávania; pružne a adresne reagovať na lokálne podmienky a situácie.

Príbeh spolupráce

Školský network začal ponúkať svoje služby školám práve v čase (2012), keď boli publikované a školám ponúknuté autoevalvačné materiály ŠŠI. Služby, ktoré školám ponúkal, ich nielenže v maximálnej miere odbremeňovali od vynaloženého času, ale im aj pomáhali pochopiť výsledky diagnostiky v širších súvislostiach a zhodnotiť ich vo vlastnom intervenčnom dizajne. Na základe našej ponuky sme mali možnosť vstúpiť do spolupráce s viac ako sedemdesiatimi školami na Slovensku aj v Českej republike (do roku 2020). Spolupráca so školami nám umožnila do hĺbky pochopiť komplexnosť transformačných procesov v školách. So zámerom získavať partnerov a odborne rásť som ako predseda združenia absolvoval viaceré výjazdy do ukážkových vzdelávacích centier v Európe a v USA. V roku 2017 som sa stal spoluzakladateľom Fóra proaktívnych škôl, ktoré sa etablovalo v roku 2020 ako organizácia s medzinárodným prvkom. Od roku 2018 pôsobím v iniciatíve Deti nepočkajú! Vo všetkých iniciatívach realizujeme naše poslanie osobne sa stretávať, spájať, sieťovať a napomáhať spolupráci všetkých aktérov tak, aby deti a mladí rástli v podmienkach vytvorených synergiami a aby sa v našom školstve začali dizajnovať a realizovať systémové zmeny, ktorých ovocím bude rastúca kvalita výchovy a vzdelávania.

Odkaz realizátorov projektu

Budovanie novej organizačnej a edukačnej kultúry patrí medzi najnaliehavejšie oblasti rozvoja vzdelávania, lebo dáva učiacim sa aktívnu rolu stať sa dizajnérom a pilotom vlastného vzdelávania; táto úloha je doposiaľ v našom školstve nepochopená a samozrejme nebola ani podporovaná.