Konferencia domáceho vzdelávania

Názov projektu:
Konferencia domáceho vzdelávania
Meno aktéra:
OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku
Partneri:

FMFI UK, FEI STU

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Vzdelávacia politika, Sieťovanie, Rozvoj tematického vzdelávania (ITV - integrované tematické vzdelávanie)
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ, CŽV
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Spoločenskovedné odbory, Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Bratislava, v roku 2020 on-line priestor
Obdobie realizácie:
do roku 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Kontaktná osoba:
Zuzana Vnenčáková
E-mail:
zuzana.vnencakova@domacaskola,sk
Telefón:

Popis projektu

Konferencia je podujatie od domškolákov, pre domškolákov, ale aj pre ich garantov, učiteľov, riaditeľov súčasných i budúcich kmeňových škôl, a pre všetkých, ktorých téma domáceho vzdelávania zaujíma, alebo sa ich nejakým spôsobom dotýka. Každoročne organizovaná konferencia je miestom, kde je možnosť načerpať nové poznatky od odborníkov v oblasti vzdelávania. Taktiež je priestorom, kde sa široká verejnosť môže informovať priamo od doma vzdelávajúcich rodín. Časť priestoru je určená na vzdelávacie pomôcky, z ktorých mnohé sú zhotovené doma a pomáhajú pri výučbe doma, nie klasickou formou z učebníc. VIdeozáznamy z konferencie sú dostupné na internetovej stránke združenia.

Príbeh spolupráce

V tomto ročníku konferencie sa predstavil profesor Hejný a osvetlil svoju metódu vyučovania matematiky na prvom a druhom stupni základnej školy. Jeho prednášku sledovalo približne sto ľudí a následne bola spustená diskusia, do ktorej sa zapojili rodičia a učitelia. Vo svojom výstupe profesor Hejný podčiarkol najmä dôležitosť tématického zamerania matematiky a hravosť, neformálnosť a spoluprácu detí vo vyučovaní. Prednáška zapôsobila najmä svojou autenticitou, komplexnosťou, celoživotnou múdrosťou a ochotou podeliť sa o mnohé skúsenosti dlhoročného učiteťa a metodika. Všety prednášky boli realizované bez nároku na honorár. Za pozornosť stoja aj vstupy nasledujúcich lektorov: Mgr. Lucia SMIČEKOVÁ - Vývinové potreby detí podľa Montessori, Mgr. Barbora KAMRLOVÁ, PhD., M.A.- Práca s pozornosťou, Mgr. Martin KURUC, PhD.- Očakávania rodičov vs. vnútorná motivácia detí.

Odkaz realizátorov projektu

Projekt konferencie je miestom, kde nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o domácom vzdelávaní.