Konferencia R∙A∙U

Názov projektu:
Konferencia R∙A∙U
Meno aktéra:
LiberaTerra, s.r.o
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ, SŠ, VŠ
Forma vzdelávania:
Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Zdravie a wellbeing, Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Zvolen
Obdobie realizácie:
2017, 2018, 2019, 2020
Kontaktná osoba:
Peter Bero
E-mail:
peterbero@peterbero.sk
Telefón:

Popis projektu

Riadené Aktívne učenie je spôsob učenia (sa), pri ktorom je hlavný dôraz kladený na komunikáciu, spoluprácu a aktivitu žiakov v triede, pričom učiteľ je inšpirátorom, moderátorom a organizátorom diania v triede. Cieľom R∙A∙U je rozvíjať individuálne schopnosti a záujmy každého žiaka v triede, motivovať ho k aktívnej práci v škole aj mimo nej so zameraním na sociálne zručnosti ako je práca v tíme, komunikácia, argumentácia. R∙A∙U ponúka každému učiteľovi jasné východiská, zásady, metódy a formy práce, vďaka ktorým sa vyučovanie stane pre učiteľa inšpirujúcou a pre žiakov motivujúcou činnosťou, čím sa zlepší vzťah k predmetu, žiak získa viac vedomostí a zručností. Konferencia R∙A∙U ponúka každoročne inšpiratívne prednášky významných osobností, ktoré sa venujú školstvu, pedagogike a psychológii a vytvára priestor na vzájomnú výmenu skúseností samotných účastníkov. Súčasťou konferencie je predstavenie zaujímavých aktivít, ktoré realizovali učitelia počas školského roka a odovzdanie ocenenia Cena R∙A∙U za aktívne využívanie princípov Riadeného Aktívneho Učenia v školskej praxi.