Krok do budúcnosti

Názov projektu:
Krok do budúcnosti
Meno aktéra:
Gymnázium arm.gen.L.Svobodu, Komenského 4, 066 01 Humenné
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Digitalizácia
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Humenné
Obdobie realizácie:
do roku 2014
Kontaktná osoba:
Ing. Guzlejová Mária
E-mail:
gymhum@gmail.com
Telefón:

Popis projektu

Obsahová prestavba vzdelávania SŠ s využitím interaktívnych foriem a metód výučby, orientácia výuky študentov na potreby trhu práce v regióne a pre ďalšie vzdelávanie. Posilnenie profilácie a konkurencie schopnosti školy, zvýšenie atraktívnosti pre žiakov inovovaným obsahom a metódami výučby v súlade s obsahovou reformou stredného školstva. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získanie kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú. Rozvíjanie tvorivosti žiakov a schopnosti samostatného rozhodovania sa , orientácia žiakov na potreby trhu práce v regióne, zlepšenie ich uplatniteľnosti v ďalšom štúdiu a v praxi.

Príbeh spolupráce

Vďaka implementácii výstupov projektu došlo k modernizácii v oblasti metód a foriem, ďalej v edukačnom procese sa účinne naďalej využívajú moderné didaktické pomôcky, boli vytvorené inovované tematické plány a zaujímavé metodiky.